Napi Hírek, 1944. április/1

1944-04-01 [0557]

3. Henrict a német<*franeia együttmoködösről W Ha/Ha7 V i o h y , ánrilis 1»/Kéfcét Távirati Iroda/ N Henriot propagaridaügyi miniszter a német *franeia együttmüköd-'sről moádott r&atá&eafödttfea többe között kifejtette, hogy a franoia politika sem Németország gyfizelr/re, sea ver'eségér* nem alapoz, hanem a német-francia sz» mszédság adottságából indul ki. A külföldi uszítás Németországról mint'Franci aoíszág ellensé­géről "beszél s ugyanakkor - különös mód ön - senki ser enl.5ks.zik vissza a hatszáz esztendős angol ellenségre. Ebben f; vonatkozásban jellemző - mondotta • i Henriot - hogy szók. akik a francia politikát bírálják, ugyanak­kor a kommunista jelszót szöigálják| Ezek az orberek kizárólag azért "becsmérlik Németországot és dicsérik Angliát, meg borikat, mert Németország azt a bolsevizmus t győzi le, ar elvet ellenfelei támogatnak* Iey eztán ezek az uszítok csak Sztálin a evésben harcol­nak séáetorszag ellen - de aeft íranoi arc szagért./MTI/ — § — Az al.-driak elégedetlenek Roosevelttel 1? Ha/Ha7 V i c h y , '.nrilis 1./Ivemet Távirati Ir-da/ N Mint hivatalos francia helyen megállapítják, az algíri bizottságnak Roosevelt aía magatartásával izemben táplált elégedeti eniégé, amelyet az elnök egy franciaországi partraszállás esetén tanúsítani Óhajt, egyre nő, Wo\ en az elégedetlenségben található annak magvarázata, mifri közelednek egyre jobban és jobban de Gaulle hívéi a kommunizmus felé, Miután de Gaulle Kiszolgáltatta a francia birodalmat az angoloknak és amerikaiak­nak, most ugyanezt teszi a Bolsevistákkal szemben. A szakadárok kalandos vállalkozása ezzel aztán végleg eltér attól sz úttól, aojeiy JVanoiaerszág igazi érd ékeit szolgál ja, ATI/ 5. Amerikaiak a bolsevisták ellen 1 Ha/Ha7 Genf, áorilis l./Német Távirati Iroda/ N Newyorkbél jelentik, hogy igen sok olyan amerikai, akik a Szovjet megsegítéséért szálltak" síkra, most a Time-len felhívást intézett a Sz- vjetuni^Lcz, mely szembesüli a lengyel |érdés egyoldalú rendezésével, A Szovjetunió aen követelheti ­mondja a r-ihivás - hogy a lengyelek Eeieeyék a fagyvert elotte r De teljesen lehetetlen az a fcegoldás is. ncgy fcengy el országot:" északi és nyugati területekkel Kárpótolják* a s&oyjer terület­követeléseivel szemben. 13z mindössze annyit jelentene, hogy az Atlanti-okmány szellemét egy helyett kUszer sértenék mm., Végül * felmerül az kérdés Í.8. mi lenne iivon esetVn az eur'nai kisttta*. zetek véleménye a szövetségesek győzelméről, akik,lengyel szövetségesükkel szemben vállalt kötelezettségeik alól így kibújtak?

Next

/
Oldalképek
Tartalom