Napi Hírek, 1944. március/1

1944-03-01 [0555]

1# A keddi minisztertanács . MB-0"Vé 3 A Magyal Távirati Iroda jelenti: " A kormány tagjai Záliay Miklós miniszterelnök elnökié­Bével kedden délután ot arakor minisztertanácsai tartottak. A mi­niszter tanács időszerű kormányzati- kérdésekkel foglalkozóit és az esti órákban őrt véget, »•»*•• . 2« Srnst Jenő temetése* t W 3 Jrnst Jenő htrlapirót, a Magyar Távirati Irodn és a Bu­dapesti Tudésitó. belső'munkatársát, kedden délután temették el a rá­koskeresztúri temetőben barátainak é"S tisztelőinek részvétettöl* lett, A teöetése*> ^*.téz Náray Antal ny .vezérőrnagy, elnök, Ziromer Fereno főszerkesztő és Hézser Zoltá* ügyvezető igazgató vezetésével nagy szánban vettek részt a Magyar Távirati Iroda mu^kstársai, továb­bá a magyar gyorsird-élet képviselői is. Az egyházi szertartás után a Jákai-leoellel letakart koporsónál Herozegh ELemér szerkesztő bfc­osttfctatta az elhunytat B" Magyar "Távirati Iroda, a Sajtókamara ós vala­mettoyi uiságiró*intózmgny "evében. Méltatta az elhunyt? > fáradhatat­lan odaadással es kitUn.6 falktfs&ültséggel közel négy -«y ; évti­*eden át végzett újságírói munkásságát és meleg'szravaK.^1 emlékezett meg szép emberi ttllajdonságairól, amelyekkel mindenkinek ^csillését és szeretetét"Qög"jerte, Ezután a koszorúkkal boritott koporsói a gyászoló közönség clkisérte a sirhoz.m .TrI./ 3. Linkomies közölte a rádióban Svinhufvud halálát* V Ca/P8 He 1 1 lnki r február 29. /Német Távirati Irode/ H Svinhufvud volt finn elnök elhunjtát este 10 érőkor •fciakomies miniszterelnök közölte a finn rádió utján, Méltatta az el­hunyt érdemeit, mint a finn önállósági mozgalom előharoosát. Megem­lékezett érderjeiről a finn iópkápviselet megteremt és ében ÍF : aiiely 1899-tőí 1931-ig kileno izbeu választott* elnökévé. Svinhulmd leg­jelentősebb érdemeket azonban az erős nemzetvédelem megteremtése körül szerzett* Nom volt előtte államférfi, aki oly odcödás^al dol­gozott volna a nemzet végiem fejlesztése érdekében. Liükcude^ végül kiemelte, hogy Svinhufwud mindig csak népe javát tartotta érem előtt. /M.T.I./ 4« 1 szovjet kormány elutasította a Stockholm bombázása miatti , eved tiltakozást, W C*/P8 Stockholm, február 29. /Német Távirati írvda/ N "Mint a Svéd révirati Ii'dda jelenti, a szovjet kormány elutasította a Stockholmra dobott bonbák miatti svéd tiltakozást, A ezovjet jegyzék kijelenti, hogy az emiitett időpontban szovjetorosz repülőgép nem tartózkodott Svédország felett s igy a svéi kormány tiltakozása tárgytalan. /M.T.I./ * V ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom