Napi Hírek, 1944. február/1

1944-02-01 [0553]

I, Osztróvszky Antal temetése. o 17 Dr. Gsztróvszter Antal egyetemi nyilvános rendes tanárt január' 31.-én délután 3 órakor a Kerepesi-uti temető halottasházából kísér­te 1 ^ örök nyugalomra a székesfőváros által adományozott diszsir­b..' re. A Mlle evetem tanári kara, a föidmivelésüeyi mini sít éri um f kisérietügyi főosztálya, az Országos Magyar Királyi RezŐ-gazdasági" Kísérleti Intézet, tanszéke: a Gazdasági Ipari Intését és a Műegye­temi Mezőgazda-ági Hallgatók Egyesülete résziről melee bensőséges sza­vakkal "búcsúztatták. A temetésen a gyász*baborult családon ki vül kol'.égái, "barátai és tanítványainak serege jelentek meg./M.T.I./ /Pr o domo . A hir sziveg ^vételét kéri dr. Saly Géza, a rádió hi szolgálatának ,.'szerkésztője»/" Z. Hankiss János előadása Debrecenben. > Ki/Ki/L7 D e b*r e c e n, ianuár 31. Debrecen város népművelőéi Mzottsága mintegy háromszáz 'észtvevővel nunkásfőiskolai tanfolyamot rendez, amelyet hétfőn' este a városháza közgyűlési termében ünnepélyes kérdtek között nvi­ott meg Szondy György tanttgyi főtanácsos, tankerületi főigazgató­helyettes JT megnyit ünneoelyen Hanki ss János vallás- és köz­oktatásügyi államtitkár n i munkás és a kultúra* címmel előadást tar-" tott. Ha a magyar munkásság egy része - mondotta többek között - mesz­sze van a mélyebb kultúrától, annak sok oka van/A sok akadály között azonban kevé3 a komoly, csaknem csupa félreértés, amit könnyű elhá­rítani. Ilyen például, hogv a művelődés csafc teher az aougy is minden­ütt túlórázó munkásságra* ISnnek pontosan az ellenkezője igaz, alódi művelődés meg könny ebbülé's, felszabadulás, pihenés, felemel­iés a nagy magadetokba. ahonnan az egész világot lehet látni. Is- ^ iaer tetté ezután a művelődés kor szérű, .eszközéi t; az előadást. vitát, az oktatófilmet, a mozit. a.rádiót, a műsoros esteket es vé­gül a szerinte legfontosabbat: a Könyvet. Nem bizonyos - fejelte be ülőadását az államtitkár - , hoey vannak még társadalmi osztályok. In .azt hiszem, hogy nincsenek'* le már nem lehet élesen elválasztani azt, ami válásikor külön volt, de egyféle megkülönböztetés ma is van 1 ez a művelődési osztályoké, Bzek'között kell csökkenteni a különb­séget 3s akkor eggyé forr a magyar, akármit is mondanak a sötétenlátok. Az államtitkár nagy tetszéssel fogadott előadása után Ember Ernő gimnáziumi tanár adctt tájékoztatót"az'iskola programjáról,/MTI./ 3, Sézigránátos merénylőket ítéltek el Angliában, W Ze/V ; Amsterdam, január x31. /Német Távirati Iroda/ N A brit hírszolgálat jelenti Glasgowból, hogy egy robbanáss kapcsolatban, amely január 7.-én történt a glasgöwi ImperiaX Chemical,In-^ dustries Ltd felügvelőbizottsági termében, nyolc, illetve ki len ohő napi fogházbüntetésre ítélteik hat fiatalembert. A íiaialehbarak a ••Ficna-Al­ba^ szervezet tagjai és beismerték,hogy hat kézigrlnatot dobtak az épület Fárman közülök bevallották, hogv betörtek a honi őrség egy lőszerraktára 1* és elvittek 39 kézigránátot, valamint 48"robbantógjtóacsot,/táTI J , O >5 ? i\

Next

/
Oldalképek
Tartalom