Napi Hírek, 1943. augusztus/1

1943-08-03 [0541]

Párt ellenzékek helyett nemzeti összefogás Finnországban, Gya Pu/?7 Helsinki, augusztus 3. /Magyar Távirati Iroda/ Az TJusi SuomL legutóbb lezajlott párt vitákkal kapcso-" latban magállapit ja, hogy a híborü kisérö jelenségei és az esekkel kap­csolatos intézkedések mindig alkalmasak voit ak ellentétek szitására, A finn nemzet nagy többsége azonban tisztában van azzal, heg; a legböletebb kormány xem tudja a háborús terhek egyenlő és minden tekintetben méltá­nyos elosztását biztosítani 0 A párt ellenzékek helyett a nemzetet job- ' ban érdekli az­? hogy Finnország saját hagyományaira támaszkodva, mikép­pen összpontosíthatja erejét az orsz -g védelmé De k megsziiár&itásár a és a termeles fokozására* A nemzet természetes bölcsesége előtt valamennyi pártnak meg kell hajolnia, - irja végül a lap. Sortava*7városban felszenteltek egy templomot, amelyet a bolsevisták istállónak használtaké Gya Pu/P7 Helsinki, augusztus 3, A agyar Távirati Iroda/ A Ladoga-tó melletti Sortavala városban ismét felszen­telték és átadták rendeltetésének a görögkeleti templomot, amelyet a • háború alatt a bolsevisták istállónál*: használtak, A felszenteiési szer­tartást Hermann érsek, a finnországi görögkeleti egyház feje végezte. Nemzetiségi előadássorozat Debrecenben. Kir. o- F/m/^7 Debrecen, augusztus 3, A Tisza István tudományegyetem kisebbségi jogi inté­zete a debreceni nyári egyetem keretében augusztus 2»-án kezdje meg nemzetiségi előadássorozatát, A bevezető előadást dr a Flachbart Ernő egyetemi nyilvános rendes tanár tartotta. Hangsúlyozta, hogy az előa-* dlsok két vezető gondolat köré osoportosulnak* Az egyik szerint a leg­nagyobb magyar államférfiak, Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Eötvös,* Delk és Tisza István a nemzetiségi kérdést az ország egyik legfonto­sabb problémájának tekintették és ezek megoldására adotx tanácsaik és útmutatásaik ma is megszívlelésre méltóak 5-A másik vezető gondolat a hungarizmus, a hazafiasság, a magyarbarátság gondolata a nemzetiségek körében a Nemzetiségeink sorából több kiváló férfi került ki, akik a " fajhoz, nyelvhez, nemzetiséghez való ragaszkodást nagyon jól össze tud­tál: egyeztetni a magyar hazahoz való hüséggel 6 Ezt annál erősebben kell hangsúlyozni, mivel a cseh, román és szerb uralom gondosan elhallgat­ni igyekezett az elcsatolt nemzetiségek előtt népük igaz történetet ét azt^a számtalan köteléket, amely a múltban Magyarországgal összefűzte Dr» Harcsár Miklós, a Teleki Pál Tudományos Intézd tagja, a ruthénekről adott elő. Történelmi áttekintésében kimutatta, hogy a ruthén nép nagy tömegei mindig távolmaradtak a kívülről jövő • idegen hatásoktól és kitartottak a magyar államiság gondolata mellett, Dr 0 Bozóky Ferenc, debreceni egyetemi tanár kedden délelőtt Széchenyi nemzetiségi politikájáról beszélt, amelynek-az volt az alapvlve, hogy nemzetiségeink népiságüket szabadon éihessék^Ma ift, . amikor Magyarország nemzetiségi problémájának megoldásán fárad^.UNK. e* csak a Széchenyi-féle lelkület szellemében történhetik a /MTI/\y

Next

/
Oldalképek
Tartalom