Napi Hírek, 1943. január/1

1943-01-05 [0527]

0 Bi/Rn7 § * Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó az igazságüg"fflinÍ3zter előterjesztésére dr : Gönye Győző miniszteri os ztályafőnoki cíbmmel és jeléggel fel­ruházott miniszteri tanáásost miniszteri osztályfőnökké, dr. Fa­lavszky Miklós 4s dr. Szabó Jenő miniszteri tanácsosi címmel és jelleggé 1 felruházott miniszteri osztálytanácsosokat miniszteri tanácsosékká, dr, Friváchy Ernő. dr, 3ácz Tajes és ifí.dr, Szabóky­Jenő miniszteri osztálytanácsosi cimme 1 és io 11 éggel fe 1 ruházott miniszteri titkárokat miniszteri osz^á^tanacsoserká, és ifaohsmann Fereno számvevőségi I.oüztálvu főtanácsosi cimme 1 és jelleggel fel­ruházott számvevőségi Il.oszlályu főtanácsost számvevőségi 1, osz­tá^yu főtan'csossá kinevezte,, Dr. Gál lászló miniszteri tanácsosnak a miniszteri osztá 1 '"'őnőki cimet, Tury György miniszteri tanácsosnak a miniszteri osztályfőnöki 5 dr. Forintos'György és dr, Bacsó.Ferenc miniszteri osztálytanácsosoknak a miniszteri tanácsosi, Nándory Kálmán számve­vőségi II .osztályú főtanácsosnak a számvevőségi I,osztású főtanácsosi, Takáts István számvevőségi tanácsosnak a számvevőségi II.osztályú főtanácsosi, Temesi Lászté és Klampfer Fároly számvizsgálóknak a számvevőségi tanácsosi cimet és je*leget adományozta, Birés gi kinevezések. UKSZXGOSLKyíLtÁH­K. szekció 0 B/B 7 A Magyar fávirati Iroda jelenti: A kormányzó az igazságügyminiszter előterjesztésére dr. Antalfy Mihály és dr. Bán József magyar királyi kúriai birákat a *aagvar királvi kúriához tanácselnökökké. Zobay Ferenc győri kirá­lyi főügyészt budapesti királyi főügyésszé, Baróthy Zoltán debreceni királyi ítélőtáblai tanácselnököt a debreceni királyi Ítélőtábla elnökévé, dr, Isaák Gyula magyar királvi kúriai birót a magyar kirá­lyi Kúriához tanács ebekké, dr. Kuzmich Gyula királyi kincstári jog­ügyi igazgatót a királyi itélőbirák és királyi ügyészek részére megállapított IV. fizetési csoportba, Kotsis Miklós a III. fizetési csoportba sorozott budapesti királyi főügyészi helyettest a budapesti királyi ügyészség elnökévé, dr. Ferenczi F. Károlv'a III, fizetési csoport jellegével felruházott marosvásárhelyi királyi Ítélőtáblai bírót a marosvásárhelyi királyi ítélőtáblához tanácsé 1 nőkké. Toldy Gyula a III. fizetési csoport jellegével felruházott szómbaihelyi királyi ügyészségi elnököt győri királyi főügyésszé, dr. Bónis György a III. fizetési csoport jellegével felruházott budapesti királyi Íté­lőtáblai biröt; dr. Keresztes Miklós miniszteri tanácsosi cimmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsost és dr. Medvés Me­dico István a III, fizetési csoport jel'egével felruházott budapesti király: ítélőtáblai birót a. magyar királyi Kúriához bírákká, dr, Jol­bej Sándor a III, fizetési csoport jellegével felruházott székesfe­hérvári királyi törvényszéki ejnököt a királyi itélőbirák és királyi ügyészek részere megállapított III, fizetési csoportba, ,dr ? vitéz Mark László és dr, Papp Péter a III. fizetési csoport jel 1 egével fel­ruházott budapesti-királvi Ítélőtáblai birákat a magyar király Kú­riához birákkáj dr, Pöstényi Márton a III, fizetési csoport jelle­gévé^ felruházott nagyváradi királyi törvényszéki elnököt a királyi Itélőbirák és királyi ügyészek részére megállapított III, fizetést /fToi ^f'-'tásft £ösr«*k«zik/ -VV

Next

/
Oldalképek
Tartalom