Napi Hírek, 1942. november/2

1942-11-30 [0524]

Gu/Hae/V6 /Szász Lajos beszéde, 5,folyt./ Kétségtelen azonban, hory minden hatósági intézkedés és szabályo­zás mellett mindenkinek egyéni háztartásában is nagyon kedl ügyel­nie arra, hogy csak annyit fogyasszon, amennyi szükséges, hogy a rendelkezésre allé anyagodat ne pazarolja, bánom igyekezzék minél gazdaságosabban, min ?1 nagyobb eredménnyel kihasználni,' . , "*De van az anyagoknak e<5y másik fajtája is, amely felszaporodik minden háztartásban minc lom, mert ninc3 lehetőség a közvetlen felhasználására. Elsősorban arra a sok ócsk'; anyagra gondolok.'amely minden háztartásban összegyűl, s amelyot^ak ke- ' rülgotnoí vagy eldobnak. Egy-egy háztartásban kevés .Aírilyen anyag, de összegyűjtve már igen jelentős értékot képvisel. A mai viszonyok között, n: tekintsünk semmit* ha még olyan hitvány dologról vi is szó, értéktelennek ; gondiljunk arra, hogy ezek a&.apró értékek efsz^gyj^tte^mjjjr^ tesznek a^*fszág gazdasági eletének. TT** ­Szász Lajos közellátásügyi miniszter ezután még egy­szer köszönetet mondott azért a biz alom axá^e ragaszkodásért, amely­lyel Kecskemét polgáriasa eddig megaiániákozea.' Kérlek benneteket ­mondotta -i segítsetek, támogassatok továbbra is, mert ezzel az orszá­got segítitek, tL ,, m Szász Lajos közellátási'miniszter beszédét gyakran szakította felbe taps és helyeslés, beszéde után pedig a minisz­ter hosszantartó lelkes éljenzésben részesült, Jurcsek Béla államtitkár szólalt fel ezutár s többek között rámutatott arra, hogy az áruelrejtés, a zugkereskedelsm,az aruhalmozas terén mindenki az áliam segítségét van^a, dé nehezen állítja be önmagát abba a szigorú és rendszeres munkába, amely egyedül tudja meghozni az eredményt. A gazdatáráadalomnak saját " tagjaiból iell megvalósítania a megfelelő ellenőrző szervezetet, ' hogy kizárhassa soraibdl azok-t, akik külön^utakon akarnak já-nJL itZ a szervezet meg is valósul, hogy a ijövő évi termelési rendnek a magyar gazdák ne csak termelői.éa vágrehajtöi, hanem ellenőrzői is legyenek s az ellátatlanok meHcaplák azt, .amire szükségük vti. Végül rámutatott a melléktermékek termelésének fontos ságára/fi gyoiemm el arra, hogy a kisgazdatársadalomnak intenzivebben kell ezzel foglal­kozni^ mmt a nagybirtoknak. Jurcsek Béla áll^^itkár nagy tetszéssel fogadott szavai után az értekezlet résztvevői dr. Hegedűs Ferenc javaslatára elhatározták,- hogy táviratilag üdvözlik Kállay Miklós miniszterei-' nökö^majd Kiss Endre főispán zárószavaival az értekezlet végetért, , . T Jtána Szász Lajos közellátási miniszter megnyi totta a kaszinó nagytermében Pándy Lajos tart^testőifőhadnagy képkiálli­tását, A 35 szebbnél szebb lussrajzot, amely egytől egyig a keleti h^rctéren készült ás valamennyi a kecskeméti alakulatok harctéri életébői merítette témáját, • később a városi múzeumban helyezik ex, .,

Next

/
Oldalképek
Tartalom