Napi Hírek, 1942. október/1

1942-10-01 [0521]

Trdély részi Gazdasági Tanács ülése. Kir. o- Vg/m/V 10 Kolozsvár., szeptember 30. Az Erdélyrészi Gazdasági Tanács ós a kebelébe tar­tózd munkaközösség Béldi Kálmán gröf"elnökié5ével ülést tartott* A tanács munkaközössége emlékirat >§fe:,teit /t ; j \ L. " "ági erdélyi iparengedélyek/Ffelnlvizsgálata/r, • a a Xoresk**-- " dolmi és Iparkamarát anyagi- • , ..s támoga( x, hogy a nonzetpoli­tikai szempontbői nagyfontosságú, adatgyűjtés minél erednéryesebb w legyen. Foglalkozott a munkaközösség az erdélyi tanonootthonok fel­állításának kérdésével és örömmel vette tudomásul, hogy a kormány hajlandó* a kérdés intézményes megoldására. A munkaközösség ülés át követőleg az Erdélyrészi Gazdasági # Tanács tartett gyűlést. A ta­nács tudomásul vette a munkaközösség határozatait, inaid behatása foglalkozott a rostion termelés fokozásának kérdésével. Foglal-* kozott a tanáos azután idei bőséges gyümölcstermés értékesítésé-" vei is, Az erdlkyU földgáz felhasználásának kérdésével kapcsolat­ban a tanáos javaslatait a kormány elé terjeszti. Elhatározta még a tanáos, hogy Erdélynek a kivitelben valő fokozatos részesítése érdekében felterjesztéssel fordul az illetékesekhez.c /MTI/ ~ 7oost kaedSdő * " *j£*báe£r61 ' / val kapcsolatban ítéletek Svájcban kémkedésért. Y ei/ei/V 10 Bern, szeptember 30. /OFlA Mint hivatalosan jelentik, a 8. hadosztály katonai törvényszéke katonai titkok megsértése miatt nyolc embert itóXt el : egyet életfogytiglani fegyházra, egyet tisévi fegyházra, egyet tízévi börtönre, ötöt pedig különféle nagyságú Börtönbün­tetésre. /MTI / • • • Péos törvényhatésági bizottságának közgyűlése. Kir.. o- My/My/V 10 Pécs, szeptember 30. Péos város törvényhatósági bizottsága Nikolits Mihály főispán elnökletével szerdán délután tartotta rendes őszi " közgyűlését. A napirend tárgyalása során a közgyűlés egyhangú lel­kesedéssel választotta a tör vényhaté sági bizottság Örökös tagjaivá Baumann Emil pécsi takarékpénztári alelnököt, Fischer Bála nyűg, alispánt és Pékár Mihály egyetemi tanárt, mig a negyedik helyet fenntartották. A ko? jüiés ezután a város 19^3. évi 16 e 6 millió pengős költségvetésének tárgyalására tért át. Több felszólalás után a közgyűlés a költségve­tést egyhangúlag elfogadta. Ezután elhatározták, hogy a városi ze­neiskolához négy tanári állást szerveznek, a színtársulat részére pedig tizezer pengős támogatást szavaztak meg. /MTI/ ..».

Next

/
Oldalképek
Tartalom