Napi Hírek, 1942. július/1

1942-07-11 [0515]

Hajótöröttek egy portugál torpedórombolón. I Na/Vá 5 Lisszabon, július 11. /Stefani/ A Lima portugál torpedóromboló Ponta Selgadában 110 hajótöröttet tett partra. A hajótörötteket, akik egy nagy an­gol hajó legénységéhez tartoztak, az Azori-szigetek közelében vettek fel á torpedórombolóra. /MTI/ Nem ért még vígét az egyiptomi belpolitikai válság. W N/Vá 5 Ankara, július 11. /Néiret Távirati Iroda/ N Eddig 12 Wafd-párti képviselő vallotta magát szo­lidárisnak a pártból kizárt Makrán Obeid volt pénzügyminiszter­rel. Kairóban azt hiszik, hogy a britek által felszított belpoli­tikai válság még mindig n::m ert véget. /MTI/ ­Vas-megye 96 községében állítottak fel g; araekotthont* Tud. 0 SJ/M/Vá 5 Szómba th oly, július 11. Az Országos Nép- és Családvi-delmi Alap támoga­tásával Vas^vármegye 95 közságében állítottak fel napközi ottho­nokat, amelyekben július és augusztus folyamán ötezer gyermekről gondoskodnak. Sgyes községekben, ahol ennek szüksége mutatkozik, étkeztetéssel is egybekapcsolj OK a gyermekgondozást. /MTI Nemzetisági előadássorozat a debreceni nyári egyetemen. » * Kir. 0 SJ/M/Vá 5 Debrecen, július 11. A debreceni nyári egyetem és a Tisza István­tudomány egyetem jog- ós államtudományi sarának kisebbségi inté ­zete augusztus elseje és 18.-a között' nemzetisági előadássoroza­tot renaez. Az előadássorozatot Pataky Tibor államtitkár előadása nyitja reg, rajta kívül Ilnioaky Sándor kárpátaljai főtanácsadó, Ballá Pál és Osuald (Jvörgy miniszteri tanácsosok. Birkás Géza, Bozóky Peronc, Plachbkrtn Ernő* Hankiss János, Mályusz Elemér, Makkal Sándor, Ottlik László, Tukánszkv Béla egyetemi tanároít, Pfeifer Miklós pápai prelátus, Balogh B~la és Boda István egyetemi magántanárok"', L.á:kai László miniszteri titkér és Szikla"' László egyetemi szakelőadó tartanak előadáso­kat. Imii • Nyitra-Pozsony-megye 56 községében van napközi otthon. Tud 0 SJ/lá7Vá 5 Érsekújvár, július 11. Nyitra-Pozsony-mj^ye 5b községiben mintegy háromezer gyermeket étkeztetnek a nyári napközi ott honokban. /MT i /^

Next

/
Oldalképek
Tartalom