Napi Hírek, 1942. május/1

1942-05-12 [0512]

0- JC6/P8 Krúdy Gyula sírjánál. Krúdy Gyula halálának kilencedik évfordulóján, május 12^-ln éélben a nagy Írónak a Kerepesi-temetőben lövő sírjánál, amelyet még min­dig osak egy kis fakereszt jelöl meg, kegye].etes, néma ünnepség folyt le. Felkeresték $z iró sírját azok az intim barátai, akik kilenc éve ápolják Krúdy emlékét. Ott voltak tisztelői, irók, újságírók, több Krúdy-rajongó meg a felejthetetlen iró-müvész családja. Kalaplevéve néhány szál virágot tettek le a sírdombra és pár percig meghatottan próbálták visszaidézni a nagy lró-müvész és a felejthetetlen barát arcvonásait» P r o d o m o : B sorok sziges közlését kéri Krúdy Gyula barátai nevében Herezegh Elemér, . & MTI szerkesztője ós Kállay István, az Uj Magyarság műnket ár sa. W ei/P8 Köln, május 12. /Német Távirati iroda/ N Schulte bíboros, az elhunyt iölni érsek utódjává dr. Frings lelkészt nevezték ki. AlTl/ o Vv/Vv/4 9 0 y u 1 a , máius 12, Megártó ünnepség szinhelye volt vasárnaé a békúsne~yei Kondoros közsóg. Dell 12 órakor adták át 20 magyar sokgyermekes csalidnak a Nép- ós Csláavádelmi Alap anyagi támogatíísával a Bók-svármegyei Közjóléti Szövetkezet által ápitett házakból húszat. Ezzel ismét 40 szülő ós 165 gyermek jutott jól megópitett, csinos, egészségi szempontból mindenben megfelelő lakáshoz, s ezzel együtt 600 ncgvzetoles kerthez. Megjelent az ünnepélyes átadáson a !v T óp- ós Családvédelmi Alap képviseletében dr.Valkó László kerületi országos felügyelő. - mint a megjelenésben akadályozott vitéz dr.Bonczos Miklós elnök, belügyi államtitkár képviselője, egyben Békésvár negye országos felügyelőié, ­vitéz dt.Márkí Barna alispán. Nóvák József a Békésvarmegyei Közjóléti Szövetkezet ügyvezető igazgatója t dr.U^rin László járási főszolgabíró, az építést vezetők, valamint Kovacsy István községi főjegyző vezetésével az egész közigazgatási kar, a juttatottak ós Kondoros község lakossága igen nagy szánban* Kovácsy István főjegyző indit ványárc. egyhangú lelkesedéssel elhatározták, hogy a belügyminisztert és vitéz Bonozos államtitkárt távi­ratilag üdvözlik. Ezt kővetőáeg dr. Valkó László kerületi felügyelő köszöntötte a juttatottakat. Rámutatott arra. hogy a felépült házak a nem­zet hatalmas erőfeszitósóből keletkezett fedezettől épültek, a hogy ezórt a nemzet ellenszolgáltatást vár a jut"atottaktől, megyédig a leg­szebb ellenszolgáltatást, tántoríthatatlan ragaszkodást a nazához, tán­toríthatatlan nemzeti őrzést. Kiemelte, ho£V á tőkét a Nép- ós Család­védelmi Alap juttatta, de a SZÍVÓS, mindem akadályt elhárító munkát a vármegye alispánja vitáz dr .Márki Barna végezte, s e két tényező tette lehetővé, hogy ma itt 20 sokgyermekes család juthatott végleges, minden tekintetben megfelelő lakáshoz. /Folyt .kör./ VV

Next

/
Oldalképek
Tartalom