Napi Hírek, 1942. április/1

1942-04-15 [0510]

0 Wa/Wa2 • § Decentralizálta ügyvitelét az Országos Társadalombizto­sító Intézet. Az utóbbi években sok panasz hangzott el amiatt, hogy az Országos Társadalombiztosító Intézet budapesti kerületi pénztára ügyeinek intézésében túlzott központosítás mutatkozik, A több mint fél millióra föl­szaporodott biztosított és a csaknem 150.000 főnyi ;munkaadó ügyeit az Inté­zet Fiumei-uti központi épületében intézték. Ebben fez épületben naponkint a felek ezrei fordultak meg s a túlzsúfoltság miatt a tömegeknek sokszor hosszú ideig kellett várakozniokv amig ügyeik elintézését nyerhettek* Külö­nösen tarthatatlan volt a helyzet a kórházi mosztályon, amelynek szük váró­helyiségeiben naponkint sok száz fertőző, legyengült betegnek órák hosszat kellett időznie. Itt az ügyintézés állandóan csak rendőri felügyelet mel­lett folyhatott, nem egyszer hangos 1 jelenetek között. A tények felismerése, az 0TI vezetőségében az ügyvitel ész­szerű szóttagosításának gondolatát érlelte meg, melynek végrehajtása során fiókok felállítását határozta el. Az- 0TI fiókjainak hálózata megfelélő bérlemények hiánya s az építkezési nehézségek ellenére is néhány hónap alatt kiépült s ma már eltün-' tek az 0TI központjából az elégedetlen ós ... .. türelmetlenkedő tömegek. Jelenleg a következő helyeken és illetékességi területeklel működnek az 0TI uj fiókjait a budai I., II. és XII. kerületben lakó biztosítottak részé­re a II.Kapás^utca 22. szám alatti modern rendelőintézet földszinti helyi­.•^s4^aiben>­' a budai III. kerületi biztosítottak részére a III., Pacsir­tamező-utca 40.-szám alatti'rendelőintézet alagsorában; a budai XI. kerületi biztosítottak ^'a Szent Imre-városi uj rendelőintézet felépítéséig - a IX. Mester-utca 45-47. szám alatti rendelő­intézetben működő fiókot keresik fel ügyeikkel; a pesti IV., VIII. és X. keri-leti biztosítottak ügyeit egyelőre a Fiumei-uti központban in.tézik; a kőbányai,biztosítottak helyze­tének megjavítása érdekében megkezdődött.már a X.ker.Allamás-utcai rendelő­intézet udvarában fiók céljaira'szolgáló'helyiség építése; a pesti f,, VI. és XIII. kerületi biztosítottak ügyei az az V. Visegrádi-utca 47/c» alatti korszerű rendelőintézetben felállított fiókban nyernek elintézést; a pesti VII. kerületben lakó biztosítottak részére a napok­ban nyilt meg a fiók ideiglenes bérleményében VII. Csengery-utca 30, szám alatt, szemben az 0TI ottani rendelőintézetével; á pesti IX. kerületi biztosítottak rendelkezésére áll a Mester-utca 45-47. szám alatti modern rendelőintézetben felállított'fiók; a pesti XIV. kerületi biztosítottak érdekében 1942. ápri­lis li.-én kezdte meg működését a XIV.-Nagy Lajos király utja 118. szám alat­ti ideiglenes bérleményben az uj fiók. Ugyancsak fiókokat tart fenn az 0TI Kispesten, Csepelen, . Pestszenterzsébeten és Újpesten. Az OTI vezetősége az Intézet fiókhálózatának további ki­építésén fáradozik. Amennyiben megfelelő elhelyezésre lehetőség lesz. terv­bevett uj rendelőintézeteinek felépítéséig is önálló fiókot kivan felállita* ni a budai XI., továbbá a pesti XIII. kerületben lakó biztosítottak részére, Az 0TI vezetősége - figyelemmel az uj s.zétpontositott ügy­vitelere - kéri a biztosítottakat, hogy a jövőben betegségi biztosításiul szolgáltatások elnyerése érdekében ügyeikkel ne a Központba menjenek, hanem mindenkor a lakóhelyük szerint illetékes fiókot keressék fel. Meg kell je­gyezni, hogy a fiókoknál veszik át a munkaadók jelentő lapjait is és árisit­nfokiriíí? a nyomtatrányokat X­amelyekért eddig a Központba kellett fárad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom