Napi Hírek, 1942. április/1

1942-04-01 [0510]

>f, kiadás 1942,április 1. ^óra perc W N/P/V5 Madrid, március 31. /Német Távirati Iroda/ K Mint az Informaciones Rióból jelenti, Sao Paulo állam köz­biztonsági államtitkára kijelentet te, hogy teljesen lógbőlkapot tak azok a nemrág felröppent hi reszt élések, amelvék saerint a .japánok Braziliában katonai szervezetet alakítottak, A rendőrség legnagyobb erőfeszítése el­lenére sem talált eddig semmiféle támaszpontot, amely csak a.legkisebb gyanút is igazolná. Teljesen ellenkezik az igazsággal az a hirj amely szerint a japánok nehéz fegyverekot csempész tok be az orsaágba. Eddig még semmi bizonyítékot sem találtak arra, hogy a Braziliában élő japánok titkos szervezetet alakitottak. 7MTI/ • — • W N/P/V5 Berlin, március 31, /Német távirati ylroda/ K « Philipp százados, egy vadászrepülőraj osztályprancsnoka már­cius 31.-én aratta századik légi győzelmét. Goring birodalmi tábornagy ebből az alkalombél legteljesebb Írásbeli elismerését fejezte ki a kiváló vadász­repülőnek, Philipp százados, a kardokkal és tölgyfalombbal diszitett lovag­kc'roszt tulajdonosa, a háború kezdete óta mintaszerű harckészséggel és ki­magasló repülőtudással tünt kii /MTI/ • — • 2: E/Vé 3 B t C-s t máröitts 31./Német Távirati-Iroda./ "N A nemzeti ajsá&iró-eöyeaUletek szövetsége 1 , amely 19£L*befi at*í­£ult ttei? "Bécsben, Velencében áprflis 10.-*étí^ u 12#-éi^ tartja Mg első"Sagy koií^rossznsát, amelyen Sök ország vezető öjsacftrói jelenneK tíüg* Á prog­ramtan fontoB politikai"me.gjnyilatkozásck &ZÜT&T>élnek, amelyek a folóoreat 'tápoV szellemi harcát Juttatják kifejezésre a"demokráciák és a"bölsöviz­mu^iiazagságvilága ellenv Kiemelkedő pontja lesZ~ a­megfc&szé leseknek, Rogy a második napon neves^eörópai személyiségek lolöjplezik a felelőtlen saj­tónak népeik sorsára gyakorolt befolyását. J\ kongresszus záróülésén pp­volim nepmüvelóéügyiminiszter mondja az ünnepi beszédet./M.T.,1./ ~i 0- M.y/M/17 Sepsi szentgyörgy, március 31, r Csomakőrösön, Körösi Csorna Sándor szülőfalu iában lelkes ünnepség folyt le. A sepsiszentgyörgyi tanitóképzőintszet es a Székely Mikó-kollégium, valamint ennek polgári iskolája és^a székely­udvarhelyi tanitdkepzőintézet növendékei megjelentek Körösi Csorna Sándor szülőfalujában és bensőséges ünnepséget rendeztek. Az ünnepségre a Székelyföld minden részéből soha nem látott tömeg vonult fel. Az ünnepség a nagy magyar Ázsia-kutató elpusztult szülőháza udvsrán folyt le. Az if­juság lelkes fogadalmat tett, hogy ^zon az uton fog haladni, amelyet Kő­rüsi Csorna Sándor jelölt ki és a székely ifjúság feltétlenül elkötelezi magát azon a yonalon, amelyet a nagy tudós mutatott neki./MTI./ 0- By/BM/17 Sepsiszentgyörgy, márciua 31. Mairovics Salaimon kezdivásárhelyi lakost kilenc> rendbeli lopás büntette és hároarendbeli fajgyalázás vétsége miatt a törvényszék hétévi szigorított dologházra ítélte./MTI./ ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom