Napi Hírek, 1941. december/1

1941-12-01 [0503]

o- Szi HO/P Ü n g V á r, november 3o. Az Ung-megyei Nagydobrony felszabadulása 3. évfordulója alkalmából vasárnap avatta fel a község hősi emlékművét és országzászló ját* valapinfc az újonnan épített községházát. A község közepén/a református templom előtt állította 1 * fel az impozáns hősi enaékmüvet,ame]y körül szín­pompás nemzeti öltözetbe öltözött leányok, iskolásgy elekek, leventék és a község lakossága sorakozott fel hatalmas számban. Megielent az ünnepségen Í7ng-m3gye és ÍJngvar város több vezetője, közöttük Giménfalvy Árpád főispán, Kossey János alispán, Hegay László, Ungvár polgármestere, és sok más elő­kelőség, w Hid/ Jtfnos köaségi biró megnyito\szavaiban rámutatott arra, hogy a ma.-^yar honvédet ábrázoló hősi emlékmű talapzatán látható 65 magyar hősi halott nevo is ragyogó bizonyítéka annak, hogy mennyire áöozatos magyarok élnek Ung-megyáDen._J"Kö szőrű Károly főszolgabíró mondott lóink* emelő ümepi beszédet, miközben Siménfalvy Árpád főispán msgadta a hősi emlékmű leleplezd sáré az engedélyt. A főszolgabíró beszéde végén a meg­jelent közönség igen melegen éltette Horthy Miklós kormányzót ás a kivonult leven tik 5s iskolasgyermekek kórusban azt kiáltozták: "Fény nevére! Áldás életére!" A református énekkar énekszámai után Budaváry László volt nemzetgyűlési képviselő mondotta el országzászlóbeiktató beszédét, majd Qönozy fái református lelkész megáldotta az országzászlót. A megható zászléavatási ünnepség az eml'kmü megkoszcruaásáyal ért véget. Délben egy órakor a 48.000 épjagő költséggel részben áUami segéllyel és részben az úrbéres község • * hozzájárulásával épitett emeletes községháza felavatására került sor. A képviselőtestület Ünnepi közgyűlése Kossey János alispán ünnepi beszéde után elhatároz­ta, hogy táviratilag mond köszönetet az állami segélyért Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek. A díszközgyűlés Siménfalvy Árpád főispán záró­szavaival éxt vóg,et. /MT1/ o- Szi Ho/j? Ungvár, november 3o. A jelenlegi iskolai év elején a kormány a munkácsi és huszti ruszin tanitásijnyelvü állami gimnáziumok mellett Ungváron harmadik önálló ruszin gimnáziumot létesített. A gimnázium megnyitása vasárnap délután folyt íe nagyszámú közönség előtt az ungvári városi Színházban. A már október óta müköaő önálló ruszin gimnázium megnyitásán a magyar és ru­szin közélet sok vezetője jelent meg. Ott volt Sztojka Sándor gbrögkatoli­kus püspök, Ilniczky Sándor kárpátaljai főtanácsadó, Siménfalvy Árpád fő­ispán, Kossey János alispán, Marina Gyula miniszteri tanácsos, Micsák J^WTOÍT* tanügyi főtanácsos sok más előkelőség. A Hiszekegy eléneklése után dr. Marina Gyula minisztori tanécsoa.a kormányzói biztosi hivatal tanügyi osztályának vezetője, mondott magyar- os rurzinnyelvü megnyitóbeszédet, amelyben rámutatott arra, hogy a huszti és munkácsi ruszinnyelvü ginnáziuook mellett a mustban a firugeth­gimnáziumban párhuzamosan működő ruszin tagozat kapott önálló jelleget, amikor különválva a rendelkezésére bocsátott épületbe költözött. A magyar kormc'ny ezzel is bizonyitékát adta annak, hogy Kárpátalja hűséges ruszin népe a magyar kormáry előtt mindenkor megbecsült eleme a magyar neq­zetnek. A két gimnázium különválasztása azonban nem azt jelenti, hogy a ma­gyar és ruszin növendékek közé bárki is válaszfalat akar állitani, hanem azt, hogy a ruszin nép megbecsülésének ujabb bizonyítéka oz az intézkedés. /Folyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom