Napi Hírek, 1941. október/2

1941-10-17 [0500]

o* Ze/B A -la. var Távirati Iroda jelenti: Tosev Dimitre, budapesti bolgár-követ os felesége a bolgár miniszterelnök tiszteletére a bolgár követségen ebédet adott, amelyen " rósztvett Bárdossy László miniszterelnök és külügyminiszter"is felesége, Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter^ Bárcziházi Bárczy István titkos tanácsos,miniszterelnökségi államtitkár és felesége, Szily Kálmán titkos tanácsos közoktatásügyi államtitkár, Ghyczy Jenő" meghatalmaz tt miniszter, a külügyminiszter állandó helyettese, Jungerth­Arnóthy Mihály szófiai magyar követ és felesége, Ujváry Dezső követségi tanácsos, bolgár részről Pilov Bogdán bolgár miniszterelnök és köz­oktatásügyi miniszter ós felesége, Szerafimov bolgár miniszterelnökségi államtitkár, Jocov tanár bolgár közoktatásügyi államtitkár, dr. Szarsíov, a bolgár kultuszminisztérium vallásügyeinek vezetője, Fop íaszilev, a bolgár közoktatásügyi minisztérium kulturális osztályának vezetője, Saev követségi titkár és Goncsev követségi titkár, » —. — Me Ho/M Helyreigazítás. kai 12. kiadásunk második hírében az utolsó mondat helye­sen a követKezőképen hangzik. A Szent Sándor-rendet I. Sándor bolgár fejedelem alapította 188Uben, fiUl/ W N/P/Wa T k i ó, október 17,/lémet Távirati Iroda/ N A kormány újjáalakításával megbízott Tojó tábornok, a lemon­dott Konoye-kormány eddigi hadügyminisztere 1884-ben-született. Pályafutá­sát mint egy katonai nevelőintézet igazgatója kezdte. Azután hadosztálypa­rancsnok és vezérkari tiszt volt a Kvanturtg-hadserégben- A kinai háború elején Tojó Belső-Mongóliában-annak a hadseregrésznek élén állott, amely Jeholból kiindulva tört előre, 1940 iuliusában Tojót,aki már 1938-ban az akkori hadügyminiszternek^ Itagakinak helyetteseként működött, a Macuoka­kormány hadügyminiszterévé nevezték ki,/im/ W N/P/la Tokió, október 17./Német Távirati Iroda/ N Sajtóvisszhangokból kiderül, hogy a kormány-átalakitás gyors fejlődése meglepte Tokiót, Az a nézet uralkodik, hogy a nemzetközi helyzet megváltozása tette szükségessé az államvezetésben beállott változást. Min­denekelőtt a szövietoroszországi és washingtoni események idézték elő a változást./MTI/ mmmw-mm-m ORSZÁGOS LEVÉLTÁR * Kszekció 0 J/Hav/Wa Kistarcsa, október 17, s Kistarosa község képviselőtestülete i/ckhardt Tibort, aki 1934-ben a Népszövetség genfi közgyűlésén kifejtett munkásságáért díszpol­gárrá választott, október 13.-án hozott egyhangú határozattal amerikai ha­zafiatlan tevékenysége miatt diszpolgárságától megfosztotta./MTI/ 0 j/Hav/iía Szekszárd, október 17. Yirág ferenc pécsi megyéspüspök ünnepélyes karetek között szentelte fel a tolnamegyei Burga község ui katolikus templomát./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom