Napi Hírek, 1941. október/2

1941-10-31 [0500]

0 Ma/iía § i Magyar Távirati Iroda jelenti: £ pénzup*miniss;er KbsztioíttS Ferencet a maramarosszigeti pénza^ igazba tó sághoz, k'inaly Jánost a hánffy hunyadi adóhivatalhoz e IX. iizetesi'osztály 3. fokozatáno ideiglenes minőségű pénzügyi irodafötisz- * tekké. Osont Irmát a nyárádszeredai adóhivatalhoz ideiglenes minőségű pész­agvi kezelővé a 7. fizetési fokozatba, Csorba Lajost a csíkszeredai m.kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű pénzügyi kezelővé a 6. fizetési fokozatba kinevezte. o« iv/lv/Wa Szabadka, október 31. Kiskunhalas váróa testvérközséggé fogadta Horthyvára bácskai székely telepközséget. Katona Mihály dr. Kiskunhalasi polgármester és Kabay István a szabadkai kereskedelmi hivatal főfelügyelőjének közben­járasára most a város 3000 pengő értékű faibaromfit adott a községnek, iz ajándékot ünnepélyes koretek között adták at./MTl/ 0 Vía/iVa Újvidék, október 31. Oltyán Mihály szerb gazdasági miniszter rádió- " beszédében hangoztatta, hogy a kormány e legertdyesebb intézkedésedet fo­eanatositja. hogy biztositsa az ország, elsősorban Belgrád faellátásét. A Selmád koruli erdőkből 100.000 köbméter bükkfát vágtak ki, ami már az • utak mellett fekszik hasábokban és vár az elszallitásra. Ennek elszállí­tására az összes rendelkezésre álló teherautókat és teherfólatokat igénybe veszik a gazdasági miniszter. Fát elsősorban a pékek és népkonyhák kapnak, hogy a lakossá^ kenyér ellátását és a szegényebb néposztályok élelmezését bizöositsák. amig ezek faszükségletét ki nem olégitették, S6nki sem kaphat fát, még a miniszter vagy tábornok som. Ezután a kommunista banditék ellen harcold önkéntesek, csendőrök, katonák 03 tisztek hozzátartozói i kapnak füzelőfát./MTI/ HT Kum Wa Boriin. ob,óbor 3ífe,/Magyar Távirati Iroda/ i Deutsche Jllgemeine Zeitung hosszabb beszélgetést kije öl ravelios horvát államvczetővcl, aki többek köpött kijelentetne, ho»y a horvá­tok nem szlávok, hanem a gótoktól származnak, Nyugateurőpáben es másutt is - mondotta többek között ravelics - találni gót gopmaradványokat, amelyek ncmoGszólik a germán nyclvot, hanem átvették a Körülöttük élő nepok nyel­vét. Az államvezotő történelmi, élettani és régészeti, valamint más bizonyítékok scgitscgével igazolta állításait ós többek között hivat­kozott középkori pápai okmányokra, amelyekbon a következő megjelölés sze­repel: Bcclcsia Oroatorum seu Gotnorum, rsvclics a német lap szerint hangoztatta, hogy ennek a* fölismerésnek kihatásai vannak a horvát állam gyakorlati politikájára is. 1 Ko/Ko/Wa Í t h é n, október 31./Stefani/ i minisztertanács elhatározta tóliscgdly-mezgalom meg­szervezőit, amelynek céljaira 500- millió drachma hitelt szavazott meg./OT/ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom