Napi Hírek, 1941. augusztus/1

1941-08-13 [0495]

ÍJ w »!/ - s 0 M § A Magyal- Távirati Iroda jelen-i: I kormányzó a belügyminiszter ' ' : előterjesztésére dr. Kászonyi-Richárd Bács-Bodrog vármegye és Baja törvény ha tő sági iogu város fő­ispánját - ez utóbbi főispáni állásában való meghagyása mellett - £ács^Bc4rog. vármegye főispáni állásátül - saját kérelmére - felmentette, mm f) m 0 M | í Magyar Távirati Iroda jelenti; A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére dr. Deák Led ügyvéd, zombori lakost Bacs-Bodrog vármegye és Zombor szabad királyi tör­vényhatósági jogú város főispánjává kinevezte. ö M | i Magyar Távirati Iroda jelenti: 1 kormányzó a belügyminiszter Előterjesztésére dr. Reök Andor földbirtokos, horgosi lakost Szabadka szabad királyi törvényhatósági jogú város főispánjává kinevezte. 0 II | 1 Magyar Távirati Iroda ielenti: A kormányzó a belüryminiszoer előterjesztésére dr. apa­tini Fernbach reter földbirtokos, teraerini lakost Újvidék szabad királyi törvényhatósági jogú város főispánjává fcinevezte. mm 9 mm -o- PJ/?J/M V i c h y, augusztus 13. /Magyar Távirati Iroda/ Khuen-Héderváry Sándor gróf maryar követ szerdán átnyújtot­ta Pétain tábornagynak visszahivo levelét, i»z alkalom.ial irétain tábornagy a becsületrend főtiszti méltóságát adományozta a távozó magyar követnek. A kihallgatás után fétain tábornagy szükkörú villásreggelin látta vendégül Khuen-ííéderváry Sándor grófot ./SÍI/ mm •» o- Fü/M/M MÍ/ Nagyvárad, augusztus 15. Bonczos Miklós belügyi államtitkár visszatérve erdélyi körútjáról Nagyváradra érkezett, Az illetékes helyi hatóságok jelentést tettek az élelmezési viszonyokról és a folyamatban lévő cseplési munkála­tokról, /MTI/ -o- SJ/H/M Ml Újvidék, augusztus 13. iz egyesült Hói Tábor bácskai csoportja vasárnap Ujvi­déken tartja alakuló ülését, amelyen KéreszteS-Slsuneí Ferehcné, a belügy­miniszter felesége, a Bői Tábor e nöke, is reszt vesz a központi vezető­ser több tagjával. A megalakulás ünnepélyes keretek kőzött folyik le. Az ünnepélyt Keresztes Fischer Fcrencné, a Belügyminiszter felesége nyitja meg bevezető előadással. /LTI/ —. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom