Napi Hírek, 1941. május/1

1941-05-03 [0489]

o- Dr/Dr/Rn Debrecen ,május 3, * A Tisza.István Tudomanyegyetemen szombatén ktrraányzé- " gyürüs doktorrá avatták Bacsó Jenő és Vasáry István jogtudományi és Bozóky Maria bölcsészettudományi hallgatót. A doktorráevató ünnepségen a kormány­zó'ur őfőmőltóságát Szily Kálmán kultuszminisztériumi államtitkár képvisel­te. Megjelentek még vitéz Bajnóczy József altábornagy, hadtestparancsnok, Kölcsey Sándor polgármester, Mndeübcrgcr János apostoli kormányzó. Uray Sándor református püspűkhclycttes, Kiss wózsef tankerületi főigazgató és még sokan mások a fcözelcto es társadalmi előkelőségek sorából, Mitrovios Gyula rektor megnyitó szavai után Szádcezky­Kardos Tibor jogi kari, és Tanké Béla bölcsészetkari dékán ismertette az uj doktorjelöltek tudományos munkásságát, majd a jelöltek felolvadták dok­tori értekezésüket ós letettek az oskut. Szily Kálmán államtitkár a kormányzógyürüs doktorokhoz intézett beszédében hangoztatta, hogy ma az igazságtevésnek az elszakí­tott országrészek visszatérésének, az uj Surópa ős az uj világ építésének korát öljük, ümde azzal is legyünk tisztában - folytatta hogy a leg­közelebbi idők minden ragyarjara nagy felelősség nehezedik, mert az az idő egyúttal a számonkéres és próbatételek idejo is. Igaz, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy amost visszatért részek őseinktől származó jogos örök­ség, amit csak egy időre oroztak el idegen bitorlók, dc ne fclc;üníc cl egy másik igazságot sem, hogy a legjogosabb örökség som marad meg önmagában és nc;' v tartja meg önmaga értéket, hanem birtokosainak kell azt óéltudotoe munkával megtartani ós arra magát érdemessé tenni, A népek mai sorsát ala­kító történőién szárionkéri az öregektől, tanultak-c a múltban cs egyben szamonkéri a fiatelaokat, hogy tudással, erkölccsel és akarattal fclkéstsül­tek-e a jövőre, - - • • "* A nagy tetszéssel fogadott beszéd után az ünnepség vé­get ért, Mitrovios Gyula rektor Szily Kálmán államtitkár tiszteletére az T ranv Bikában ebédet adott, amelye n szá mos előkelőség vett reszt./MTl/ 0 Bn § A Magyar Távirati Iroda ' jelenti: A földmivelásügyi miniszter egyrészt a volt trianoni határon belül működő Ecsediláp lecsapoló és Szamosbalparti ármentesitő és belvizarvbt.lyozó társulat s másrészt a román megszállás alól felszabadult azonos elnevezésű vizitársulat egyesülésébpl megalakult Ecsediláp lecsa-" poló és Szamosbalparti ármentesito és belvizszabályozó'társulat önkormány­zatát 1941.április 25»-éteT számított két év tartamára, vagyis az 1943. " április 25.-ig terjedő időre felfüggesztette és ügyeinek igazgatására'erre*" az időre miniszteri biztosul báró Piret de Bihain viktor földbirtokos, nagy­eosedi lakost, egyidejűleg kirendelte. Hc/Bn Helyreigazítás",' A Reuter Iroda " ' 30., kiadáshan közölt " hivatalos jelentést olykép igazítja helyre, hogy a második bekezdés eleién . az április 25,-i dátum helyébo április 27,-ikc teendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom