Napi Hírek, 1940. december/1

1940-12-13 [0479]

o ^v/Vv § A Kihalási Tanács összejövetele. A tizenegy évvel ezelőtt alakult Kihágási Tanács rendőri büntetőbirái a budai Zöldfa étterem külön termében népes értekezletre jöttek össze. A Kihágási Tanács z első baráti jellegű összejövetelen a tagok csaknem teljes számmal, mintegy harmincan jelentek meg. Az érke­zőket Smialovszky Tibor dr. miniszteri tanácsos és helyettese Palásthy ; Ferenc dr. osztálytanácsos fogadta. A baráti összejövetelen valamennyi minisztérium képviselve volt. Megjelentek: A belügyminisztérium részéről: Szalay Zoltán dr. m.o.taná­csos, Sebess Jenő dr. min.titkár, Noéh Ferenc dr. min.^titkár, Nagy Zoltán dr. vm.árvsz.ülnök, a Kihágási Tanács jegyzője; a minisz + erelnökség részéről: vitéz Mike Gyula dr. min. o.tanácsos; a . földmivelésügyi minisztérium részéről: -^renreisz István dr. és dr.Torday István min.o.tanácsnok, Imrédy Dezső dr. és bzeibert János dr. min.titkárok, Traeur Ervén dr. m.krr, főerdőmérnök; az igazságügyminiszterium részéről: Forintos György dr. min. o.tanácsos; az iparügyi minisztérium részéről: übner-Rupp Béla dr. min.o.tanácsos és Kara Zoltán dr. min.titkár; a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium részéről: báró Szentkereszthy Pál dr. min.o.tanácsos, Mohar István dr. min.s.tit­kár és Keleméri Béla dr. m.kir. postatitkár; a honvédelmi minisztérium részéről: Parády Jenő dr.,min. tanácsos, Thewrewk-Pallághy Attila dr. egyetemi magántanár és Nagy Béla dr. min.o. tanácsosok,Pillér Kálmán dr.min.titkár és Mester István dr. min.s.titkár; & pénzügyminisztérium részéről: Jeszenszky Ferenc dr. min.titkár és Pintér Sándor dr.m.kir. pénzügyi titkár; a m.kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről: Hadik Béla dr. min. s.titkár és Bojtár Imre dr.m. kir.tanügvi fogalmazó; Vacsora közben Tusnádi Eithes Gyula dr. egyetemi m.tanár, m.kir. kormány főtanácsos, mint a Kihágási Tanács legöregebb birája, meleg szavakkal üdvözölte Smialovszky Tibor miniszteri tanácsost, továbbá h'e­lyettesét Palásthy Ferenc dr. osztálytanácsost, akiknek körültekintő ve­zetése, irányitása és szaktudása a Tanács zavartalan és eredményes együtt­működésit a legteljesebb mértékben biztosit ja. megemlékezett a Tanács biráiről is, akik hivatásuk magaslatáraemelkedve, birói munkájukkal a tanácsnak súlyt és tekintélyt szereztek. Visszapillantott a rendőri büntetőbíráskodás régi ? elhanyagolt állapotára; rámutatott az egyes szak­miniszterek régebbi önálló bíráskodásának hátrányaira, az egymástól el­térő és elég gyakran egymással ellentétes harmadfokú határozatokra és birói gyakorlatra, melyet a minisztériumok szakelőadóinak bevonásával megszervezett Kihágási Tanács egy csapásra megszűntetett. Az eltelt tizenegy esztendő bebizonyította, hogy a Kihágási Tanács megszervezése a rendőri büntetőbíráskodásban a megszerencsésebb és legeredményesebb volt. A Tanács működése a kihágások ingoványos birodalmában kétrehozta a kivá­• natos iogegységet és magas fokra emelte a rendőri büntetőbíráskodás szin­vonalat. Ha megvan a oolgári és a büntetpjogszolgáltatásban a Kúria, most a rendőri büntetőbíráskodásnak is Kúriája lett a Kihágási Tanács. /Folvt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom