Napi Hírek, 1940. december/1

1940-12-09 [0479]

o Vv/Vv § G e n f , december 9. /Magyar Távirati Iroda./ Dr.Kövér Gusztávnak, a kisebbségi kérdés kiváló szak­értőjének n A Népszövetség alaptévedése" címen Genfben a kisebbségi iroda kiadásában megjelent legújabb könyve harmadik és utolsó kötete annak a sorozatnak, amelyben a szerző időrendben és országok szerint csoportosítva összegyűjtötte a'Népszövetséghez benyújtott kisebbségi panaszokat és ismer­tette/hogy miiven módom intézte el á -njápszövetség a beadványokat. A könyvek bevezető részében Kövér Gusztáv módszeresen megvizsgálta a népszövetségi kisebb sági eljárási, rámutatott a politikai okokra, noey miért nem ^tett eleget a népszövetség kisebbségvédelmi ^ ^ kötelezettségeinek, végül pedig kifejti az okozati összefüggést, hogy mint járult hozzá a népszövetség ennek sz elsőrendű feladatának tudatos és szándékos elhanyagolásával az európai feszültségek elmélyedéséhez, tehát a mostani háború kirobbanásához, s mint 'sta alá ugyanakkor saját maga tekintését és siettette eszmei árulásával önmaga bukását. Kövér Gusztáv könyvei felölelik a két világ­háború között eltelt husz év európai történetének egyik legfontosabb problé­máját. A három kötet megbecsülhetetlen adatforrás is, mert ez az egyetlen mű, amely a felkutatható s azóta részben már negsemmisitett vagy elkallódott kisebbségi beadványokat és a rájuk vonatkozó népszövetségül okmányokat össze­f yüjtötta és nyilvánosságra hozta. Legújabb kötetének bevezető szavaiban över Gusztáv 'nyomatékosan felhivja a figyelmet arra is, hogy a Népszövetség megszűntével a kisebbségi probléma korántsem szűnt meg. A helyzet gyökeresen megváltozott, a politikai erők elosztása az egykori képnek homlokegyenest az ellenkezőjét mutatja, de a kisebbségi probléma épen olyan időszerű ma is és az lesz^holnap is. Ikikre holnap az a nagy feladat hárul, hogy újjáépítsék az irgadofcó Európát, ezt a kérdést ugy kell megoldaniok, hogy eleget tegyenek az igazság és a józan ész követelményeinek. A kisebbségi népek elégedettsége mindig záloga lesz a nemzetközi békének. Akik azt vallják, hogy irtóznak a háborútól, hogy el akarják kerülni a képtelen vérontás koronkénti megismét­lődését ? azoknak abban kell látniok egyik legelső kötelességüket, hogy a kisebbségek számára emberibb és méltányosabb sorsot biztosítsanak, mint amilyent az egykori népszövetség védelme alatt el kellett szenvedniök. o Vv/Vv § Vitézzé avatás. Granasztói Rihmer István ny.tábornokot és granasztói Rihmer Lászlót, az Astra Biztosító ^.T. vezérigazgatóiét a vitézi rend' felvette tagjai közé. Ezzel kapcsolatban családi nevük a belügyminiszter engedélyével régi magyar nemességük és granasztói előnevük érintetlenül hagyása . mellett Granasztcy névre változott. o Vv/Vv § Ansermet és a Petruska. Strawinsky Fetruskáját már régebben nem hallhatta a hangve senylátogató közönség. A Filharmóniai Társaság december 13-iki hangversenyé­nek műsorába iktatta a világhírű táncjáték muzsikáját, amelynek egyik legpompásabb értelmezője Ernest Ansermet,a nagynevű svájci karnagy, a Fil­harmónia e heti vendége. Ansermet Strawinsky vezényléséről nagy értékű méltatások jelentek meg külföldön. Nálunk ezúttal áPetrurkával tesz tanulsá­got csillogó készségéről, amellyel a Strawinsky muzsikát egészen ritkán hallható átütő hatáshoz juttatja. Pénteki műsorában többi számai is Kiemel­kednek érdekességükkel a megszokod müaos»r ke rétből. Előadásra kerül Bartók ritkán hallható Két portréja. L_lo Spanyol szimfóniája Szentgyörgyi László közreműködésével és két bemutatő:Vincze Ottó:Capriccio ja és üukasrLa perije.

Next

/
Oldalképek
Tartalom