Napi Hírek, 1940. június/1

1940-06-12 [0467]

I Pj/Pj/Wa Róma, junius 12./Stefami/ A lapok megállapítják, hogy Olaszország háborúba lépé­sét több európai és más kontinensi ország élénk rokonszenvvel a baráti há­lával fogadta. Ezt a tényt - irja a Giornale d,Itália - különösképen ki kell emelni Európa mostani válságos történelmi pillanatában. Ez nyoma­tékosan bizonyítja azt, hogy Olaszország és Németország háborújukban er­kölcsi és politikai szempontból nem áll elszigeteltem. Egyébként az olasz és német háború ügye olyan lelki és politikai alapon nyugszik, amellyel nemcsak a róma-beriini tengely 130 milliónyi embertömege vállal közössé­get, hanem a világ különböző részein élő még más sok millió ember is. Vala­mennyi országnak a tények ilyen megvilágításába kell helyeznie az ola­szok és németek háborúját, ha a tisztesség határain belül akar maradni és nincs szándékában valamely előítélettel megfogalmazott támadási politi­kai ürügyévé válni. Olaszország - fejezi be a lap - mélységes hálával vesz tudomást; mindarról az együttérzésről és megértésről, amelyét széles e vilá­gon tanúsítanak iránta./MTI/ o- KG/ML///a P é c s t junius 12, Az Erzsébet Tudományegyetem szerdán választotta-meg az 1940-41. tanévre rektorát és dékánjait. Rektorrá Tóth Zsigmond dr. or­voskari nyilvános rendes tanárt, hittudományi dékánná báró Podmaniczky Pál dr.-t, jogi és államtudományi dékánná Faluhelyi Ferenc dr.-t, orvos­kari dékánná vitéz Duzár József, dr.-t és bölcsészetkari dékánná Tóth Lász­ló dr.-t választották meg./MTI/ o- XO/ML/.'-'a Ungvár, junius 12. Antal István dr. igazságügyi államtitkár hétfőn érke­zett Ungvárra több magasállásu minisztériumi tisztviselő és Oláh Lajos dr. a debreceni királyi Ítélőtábla elnökének, társaságában. Az államtitkár fel­kereste hivatalában Perényi Zsigmond báró kormányzói biztost. Kedden a tör­vényszéket és a járásbíróságot vizsgálta meg, maid a nagybereznai járás­bíróságot ellenőrizte. Kedden este az ungvári törvényszéken megbeszélés volt. amelyen a Kárpátalja igazságszolgáltatásában fontos kérdéseket vizs­gálták meg; Az értekezleten jelen volt Ilniczky Sándor kárpátaljai főta­nácsadó is. Antal István államtitkár szerdán a huszti törvényszéket és a técsó'i járásbíróságot kérészé fel. Técsőn Kapka Péter miniszteri tanácsos vendége volt./fel/ o- KG/KG/7a Ungvár, iunius 12. Az ungvölgyi Haiasd községben kigyulladt Czupa Illés 52 éves föiomives háza. Rövidesen leégett a két szomszédos ház is mellék­épületeivel együtt. Czupa Illés betegen fekvő 45 éves felesége, valamint három éves Szániszló unokája bennégett a házban. A csendőrség megindította a nypmozáet./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom