Napi Hírek, 1939. május/1

1939-05-05 [0441]

0 Vv/Vv § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a Budapesti Áru- és Értéktőzsde 1939 április 19« napján megtartott évi rendes ,köz­gyűlése által a tőzsdetanács tagjaivá megválasztott vitéz Balonyi Ágoston, Earcza Lajos, Bartha Imre, Báné Iván, Beiatiny Iván, Berger Mdr, Bessenyey FerenCj vitéz Bornemisza félix, Bisohoff László, Bun József. Büchler Bértáb­lán, Buchler Izsó, Csepreghy Jenő, dr. Darányi Béla, Dános Ármin, dr.Demel Aladár, dr. Domony Móric, Dresdner Iván, Elek Ferenc, Erdély Zsigmond, dr,Erdőhegyi Lajos, Erney Károly, Fellner Alfréd, Fischl Ignác, Fonó László, Friedlaender Emil, Fleissig Sándor. Frey Kálmán, dr. Glatz János, báró Herzog András, dr* Hernádi Antal, ar. Jakabffy Károly, Káldor Sándor. Kál­lay Rudolf, Kálmán Henrik, Katona Zsigmond, dr.Koós holtán, dr.Lamotte Károly, dr.Latzkó Vilmos. dr.Liptay Lajos, iianovill Alfréd, dr. Miklós Armand, dr.Metzler Jenő, %gy Andor^ dr.Országh Sándor, dr.Papp-Szász Tamás, Bellegrini Félix, dr. Perényi István, rolitzer Sándor, dr.Posch Gyula, vitéz Purgly Lajos, Quandt Richárd, ar. Rapoch Jenő, ár.Rege Károly, Schmidt Richárd, dr*Schober Béla, Schwarz Jakab, dr.Stein ^mil, Steiner • Marcel, Stenger Ottó, Stux Sándor, Szegő Aladár, Szily Márton, Sztrázsik Andor Dénes, Tabakovits Dusán, Tormay Béla, báró Ullmann György, Wehner Kornél, Weisz János és dr« Wünscher Prigves tőzsdetagokat tözsa'etanácsosi minőségükben a tőzsde alapszabályainak 2&» §-a alapján a 29.403/1939. I/a~KixíUM. számú rendeletével megerősítette. 1 Ra/Ra/Vv Nancsang , május 5. A kínaiak Lo Csojing tábornok főparancsnoksága alatt április 30-ától május 4-ig állandóan támadtak, azonban súlyos veszte.egekkel visz­szaverték óket. Veszteségeiket hatezer emberre becsülik^ A japánok e harcok során ezer puskát és 30 géppuskát zsákmányoltak. Nancsangba érkezett hirek szerint Lin Tocsuan es Li Csine kínai hadtestparancsnokokat,valamint öt hadosztályparancsnokot felmentettek állásuktól. A hadtörvényszék egy had­osztályparancsnokot halálra ítélt és agvonlőtték. A lemondott' tiszteket felelőssé tették Nancsang elestéért. /MTI/ T PJ/PJ/Vv | 1 g e r , május 5. /Havas/ iénteken Verdier bíboros, pápai legátus jelenlétében a fehér atyák rendházának udvarán főpapi mise volt. A mise után verdier bfboros az Algertől 13 kilométer távolságban fekvő missziós rendházba ment. Itt a bíborost a fehér atyák fogeneralisa fogadta a fest«i öltözetű noviciusok kíséretében* Verdier az atyáknál élénken érdeklődőit a rend működéséről. A fehér atyák elmondták a oiborosnak, hogy a 6.800.000 keresztény bennszü­lött közül 1.800»000 lélek tartozik a rend egyházi fennhatósága alá. Az egyházi szertartás alkalmával Pineau atya mondta a szentbeszédet. Beszé­deben az egyháznak Afrikában kifejtett nagyjelentőségű munkáját méltatta, és többek tűzött a következőket mondotta: 'ötezer európai misszionárius segítségével 78.000 hitoktató és 2000 apáca munkálkodik Afrikában Isten országáértc, Mégis még mindig 190,.v>illió lélek meghódítása vár az egyházra a fekete kontinensére Imádkozzunk azért, hogv valamennyi afrikai törzs gyermekeit végül is elvezessük Isten országába. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom