Napi Hírek, 1939. május/1

1939-05-10 [0441]

H Li/;i/Mo Berlin, május 10./Német Távirati Iroda./ jf A Hamburger Erem4»ttblatt berlini levelezője a Tass Irodá­nak a Moszkvába eljuttatott úgynevezett angol ellen javaslatok tartalma­ra vonatkozó jelentését ugy értékeli, mint az angol ellenzéknek nyújtott tudatos hátsó támogatást. A tudósitó megjegyzi, természetes, nogy az Ang­lia és Szovjetoroszország közti tárgyalások Moszkvának a nyilvánossághoz való menekülésével még korántsem fejeződtek be, a jelen pillanatban azon­ban időelőtti volna az előrelátható eredmény tekintetében jóslásokba bo­csátkozni. A szovjetorosz közloményjáok jelentősége abban rejlik, nogy az angol kormány hokeritőpolitikájának veszélyes kilátásait teljes hordoro­jéDcn lelopiozik. Szovjetoroszország meg akarja változtatni az Anglia által kívánt és eddig betartott tárgyalási alagot és London diplomáciai hadakozását a kölcsönösségen alapúié és az antant mintájára nyélbeütött katonai hármas szövetséggel akarja pótolni, amoly 1914-ben a világháború kitöréséhoz vezetett. A szovjotorosz bizalmatlanság, amely bizonyos körül­mények között abban a kitüntetésbon részesülne, aogy az angol birodalomért szálljon sikra, a rejtélyes Kreml irányában fennálló jelenleg valóban át­tekint hetjtIon és az általános békét erősen fonyc.ee tő kapcsolatok feletti angol bizalmatlansággal mérkőzik. A levelozp végül felveti a kérdést, hopy Anglia valóban fel akar maga mögött égetni minden hidat, anc ly a középhatalmakkal való megyogyözőshez és a kontinensen való bókéhoz vezet? A kérdés már bizonyítéka ama végzetesen kalandos politika kihatásainak, amelyet Anglia Lengyelországfal folytat. /MTI/ \1 Li/li/Mo Be i r u t, május 10. , „ , „ , a / Híre jár, hogy a helyzet Transz Jordániában ismut kiélesedett, Az egyiptomi holy őrs égőkből 5000 angol katonát küldtek a tartományba./MTI/ 4 Holyro igazit ás. , Mai 27. kiadásunknak a Krúdy Gyula halálának évfordulójá­ról szóló közleményében az évforduló nap ja,nyomdatechnikai hiba folytán elmosódott. Az évforduló napja helyesen május 12. \i Li/li/Mo Be i r u t, május 10. Illetékes palesztinai arab körök azon a nézeten vannak, hogy a palesztinai kérdésre vonatkozó ugynovezott "Fehér könyv" küszö­bönálló nyilvánosságrahozatala nem jelent változást az angol pelitiká­ban. Valószínű, hegy Anglia az ar .bolf által elutasított legutóbbi kai­rói javaslatokat mint uj tervet hozza nyilvánosé ágra, Anglia nyilvan­v3«ten időt akar nyerni, de nem áll szándékában az arab követe lé sokja ok helyt adni. /MTI/ o- SJ/r/Mo S z e g c d, május 10. Szeged városa,mint ismeretes,a felvidéki Rahó községet fogadta testvéri pártfogásában, amely most megköszönve a figyelmet, egy magyar zászlót kért a várostól. A zászlót ünnepélyes teretek között június folyamán adják át Rahó községnek, /mtf

Next

/
Oldalképek
Tartalom