Napi Hírek, 1939. május/1

1939-05-01 [0441]

X Áf/Zs/Vía London, április 30./Stefani/ Hambro, a norvég parlament elnöke a Sunday limesben nyilatkozatot közöl, amelyben kijelenti, hogy a skandináv államok asm kérnek és nem akarnak semminemű olyan szavatosságot, amelyet Na gybriten~ nia nyújtott több európai államnak. A skandináv országok távol akar­ják tartani magukat minden szövetspgtöl és kívül akarnak maradni minden­nemű hatalmi blokkon, továbbá meg akarják őrizni legszigorúbb semleges­ségüket. Meggyőződésük, hogy veszéllyel járna függetlenségük szempont­jából, ha bárminemű szavatosságot is elfogadnánek./MTl/ I Hb/Hb/Vé M p 11 0 te n,május- 1. Gordienkót," Kokkinaki orosz repülő társát vasárnap legi uton Misou szigetéről idehozták*/M.T.1./ X Áf/Áf/Vé B r ü s s z e l,május 1» . Narour bolga állomás közelében felrobbant ogyvasuti kocsi, amelybon 18.000 litor benzolt szállitottak egy olasz társaság számára. A vasútvonalon közlekedő nemzetközi szerelvényeket más vágányra állí­tották át./M.T.I./ X íf/íf/Vé L o n d o n.április 30*/Stcfani./ A Reuter-iroda és a Sunday Times megemlíti, hogy Bukarest­ben a Leith-Ross vezetése alatt álló angol küldöttség tárgyalásai a ro­mán hatóságokkal egyre komolyabb nehézségekbe ütköznek s az angol kül­döttség kénytelen lesz bizonytalan időre meghosszabbítani ramaniai tar­tózkodását ./M .T .1 ./ Gu Áf/Vé Bérli nymájus 1./Magyar Távirati Iroda./ Teleki Pál ^róf miniszterelnök és Csáky István grof külügy ­miniszter berlini látogatásának második napiát vasárnap este az a pazar estebéd feiezte be, amelyet Ribbentrop németbirodalmi külügyminiszter adott tiszíeletükro az Esplanado-szállóban, Boriin egyik legelőkelőbb szállodájában. , . _ A vacsorán mintegy százötvenon vettek reszt s a mimsztcrol­nőkön és a külügyminiszteren kivül ott voltak kíséretük tagiai, a berli­ni magyar követség tagjai feleségeikkel, a birodalmi miniszterek, a bi­rodalmi vozotök ós a hadsereg vezetői csaknem teljes számban, továbbá a németbirodaírni külügyminisztérium vezető tisztviselői, valamint igen sok társadalmi előkelőség, . . ,. t . 1A . Az asztalfőn Ribbentrop külügyminiszter ült, jobbjan^grof Toloki Pálnéval, balián pedig Colonna hercegnek, Róma kormányzójának feleségével. Ribbentrop külügyminiszterrel szembon ült felesége, jobban Teleki Bál gróf minisztaolnökkol, balián pedig Csaky István grof kül­ügyminiszterről. A főasztalnál foglalt helyet gróf Teleki Palné mellett Colonna herceg, Róma kor mányz ói a, továbbá Schwerin-Krosigk grof, ^ürtner, Frick, Darré, Éránk, Lammers, Fűnk, Moisoner miniszterek, Loy, Himmler, Bouhler, Hicrl birodalmirvozotők, Lutzo ^-vezérkari főnök, valamint Keitől és Milch vezérozaodesek. . . •' , /Folyt köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom