Napi Hírek, 1938. október/2

1938-10-16 [0428]

-o- Ha/Ha T i r a n a, októbei IC. /Albán Távirati Iroda/ A képviselőház az ország közjóéi méltóságainak, a diplomáciai testület sok tagjának és igen sok raas előkelőség jelenlétében megkezdte őszi ülés szakát .felolvasta / Kotta miniszterelnök/a kiialy üzenetét, amelyet a ház tagjai nagy lelkesedéssel fogadtak. Az üzenet hangsúlyozza, hogy a kormány külpolitikai téren hü maiad az eddigi irányelvekhez es állandóan fenntartja a_szivélyes és baráti kapcsolatokat a szomszédokkal, de más államokkel is. Különös gondot fordit a kormány az 01aszorsz% és Albánia közötti . kapcsolatokra, amelyeket az őszinte barátság és szivélyes együttműködés szelleme hat át. " Az üzenet ezután megelégedéssel emlékezik meg arról a nagyarányú fejlődésről, amely az állami élet minden területén tapasztálra tó. ^zt s célt szolgálják a kormány iskolaügyi reformg§i, e mezőgazdasági iskolák létesitése, valamint a nők és serdültek száinára felállitott ujtipusu iskolák megszervezése. Az utóbbi időben végrehajtott utépitések fellendítik az ország gazdasági életét és fejlesztik az ország idegenforgalmát./MII/ Y Ha/Ha B u r g o s, október 16. Franco tábornok a következő fc&iratot intézte Missolni olasz miniszterelnökhöz: Abb n a pillanatban, amidőn az olasz önkéntesek egy része elhagyja üpanyoloiszágot, ahol e nemzeti ügyet olyan hősiesen és .nnyi véráldozattal védelmezte? :<z elmúlt két évben zokban a nagy­szciü győzelmekben, amelyek remélni engedik nekünk, hogy röfcidcsen meg­szabadít jukoldunk-t a kommunista inváziótól, a nemzeti Spanyolország mélységes háláját fejezi ki Olaszországnak azért az értékes közremű­ködésért és hősies önfeláldozásért, amellyel ezek a dicsőségtől ov e zc tt finkéntcsek elestek a ha rcokban./MTl/ C 0 Ha/Ho Prága, ok'óber 16. /Magyar Távirati Iroda/ . A nemzetgyűlés állandó bizottsága, amely rendkívüli esetekben a parlament plénuma helyett törvényerővel biro határozatokat § hozhat, a birósági szervezeti törvény módosításán dolgozik. A moaosi oasi iavaslát szerint a kcrmány-.a határváltozás következtében szétszakított birósági járásokat más birósági járásokhoz csatolhatja, esetlégig bíró­sági körzeteket' szervezhet s evégből a bírákat is áthelyezheti. Eszerint a lilák áthelyezne tétlenségét, ami a b,iroi függetlenség alkotmányos garan­ciája, átmeneti időre felfüggesztik. C 0 Ha/Ho Prága , október 16. fagyai Távirati Iioda/ Korra.nyrendelet jelent meg a kereseti foglalkozások korlátozásáról. A rendelet szerint uj kisipari kereskedelmi vállalat vem önálló kereseti -foglalkozás a köztársaság. területen csak hivatalos eriledélivel kezdhető. A\ormánvjrendelet egy évi átmeneti íaore szol es az a céllá, hogy a kereskedőket? és kisiparosokat megvédje a negszallott területekről beözönlőkkel szemben. Lgy másik kormányrendelet ingatlan­forgalmi korlátozásokat állóit meg. ' 1 rendelet szerint mező­gazdasági inaatlan és ópitkezési telep tulajdonosa ingatlanát.csak előze­tes enge'déllfel idegenítheti el, cserélheti ki, vagy adhatja bérbe hat évnél Hosszabb időre. A rend-lettel azt akarják eleim, hogy az áten­gedett föld tulajdonosai és földművelői helyükön maradjanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom