Napi Hírek, 1938. június/1

1938-06-01 [0419]

W Cs/Zn/L Oslo, május 31. Koht külügyminiszter a képviselőházban közölte, hogy a légügyi egyezményre vonatkozó javaslat a többi északi állam igen számot*­tevö Kifogásai miatt meghiúsult. Reméli azonban, hogy a képviselőházban most folyó vita megkönnyiti majd ennek a tervnek megvalósítását, Á norv& kormánya külügyi bizottság részéről javasolt semlegessági nyi la tkozatot elfognia . ÍTorvigia politikája megfelel a többi kis állam, főképen a töb­bi északi állam politikájának. .Svájc a népszövetségtől nyilatkozatot kapott, amelynek értelmiben nem kérik semmiféle megtorló rendszabályban való rész­vételre. Bár Svájc különleges helyzetben van, érvelése sok pontban a többi kisállamra is helytálló. Norvégiának ki kell jelentenie, hogy semmiféle viszályba nem engedi magát sodortatni és önmaga akar dönteni arról, riszt­vegyen-e. valamilyen népszövetségi akcióban./MTI./ L To / L k?,? d 0 n » június 1» /Magyar Távirati Iroda./ William Strang visszaérkezett Londonba. Közéneurópai út­ja, amelynek során Prágában, Berlinben és Parisban járt. a nmes szerint nagyon értékes, tájékozódó jellegű utazás volt. Attekintet te az egész hely­zetet a külföldi angol diplomáciai képviselőkkel, akikkel részletesen ismertette az angol kormány felfogását, üngolokon kivül egyéb személyisé­gekkel egyáltalában n^m találkozott. *z angol diplomaták viszont tájékoz­tatták Strangot Hodzsa ésHenlein megbeszéléseiről, a német kormány maga­tartásáról és a középeurópai politikai helyzetről. Prágában hangoztatta btrang az angol kormánynak azt a reményét, hogy a cse h részleges leszerelés a helyzet további enyhülését fogja magával hozni. Remélik londonbaaa, hog/ a szudéta németek haladéktalanul írásba foglallak követeléseiket a tárgya­lások alapjául. Idegen megfigyelőknek a szudéta németé k föld jé re való kül­dése kevésbé sungős. de a prágai angol követség közvetlen érintkezésben áll az Összes os^nyE-kkal és irányzatokkal ezen a területen. L To/L L o n d c n, június 1. /tegyar Távirati Iroda./ „ , * Daily Mail drezdai jelentess szerint a cseh határ­őrök tegnap megkezdték az Ori ^s-hegyseg és az Iser hogyisne összes er­dei gyalngósvínyeinek elzárását anélkül, h-g/ eljárásúkat indokolták volna . L Tr A L o n d ::• n, -június 1. /Magyar i'ávirati Iroda./ TT , . , A Daily Telegraph berlini lev.elező.iónakártesülése szerint denleinnek az a szándéka, hogy nemsokára - talán mar a jövő hét elején ­ismét Londonba látogat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom