Napi Hírek, 1938. március/2

1938-03-29 [0414]

0 la / Johan államtitkár Szeg©dsp,vége/ Az orvosnak erre a munkára valé képzése az Országos Köz­egészségügyi Intézetben folyik. A védőnőknek képzése és nevelése pedig a budapesti, debreceni és szegedi védőnőképző itnééetben történik. Képzés és nevelés folyik itt. mert a védőnők tudása útbaigazítást ad, hogy bizonyos kérdéseket hogyan kell megoldani, de e munkához szükséges Kitartást, lendü­letet ás optimizmust nem az iskola adja t ezt legfeljebb fokozni tudja, mert ezek a belső adottságokban vannak, lelki nemes segj 51, mély vallásos ságbél ós ízzé emberszeretetből származnak. Az erre való nevelés az intézetnek igen fontos feladata. Szeretettel ajánlom ezt az uj intézményt Szeged város szeretete figyelmébe, amely a múltban mindig megmutatta, hogy a kultúrintéz­ményeket támogatja és segiti. Szeretettel ajánlom a szegedi tudományegyetem gondozásába is, Johan Béla államtitkár ezután átadta az intézetet dr. Lőrincz Ferenc professzornak, a szegedi Közegész ságügyi Intézet igazgatójá­nak és Vizy Marianne f őnökasczonynak, Befejezésül hangoztatta az államtitkár, hogy ez az uj intézet is bizonyítéka annak, hogy e magyar egészségügyi kormányzat felis­merte a szociális és egészségügyi problémák fontosságát. - Ez az intézmény hirdesse azt - fejezte be beszédét' az államtitkár - hogy a magyar nemzet nemcsak felismeri a problémákat, ha­nem hajlandó áldozni is ezekért a problémákért. Segítsenek bennünket abban a munkában, hogy ez az intzénény a magyar nemzet élniakarását és jövőbe ve­tett bizalmát hirdethesse. Az államtitkár beszédét gyakran szakította félbe helyes­lés és taps. Ezután dr. Lőrinoz fene professzor rövid beszéd kere­tében átvette az intézetet, majd a megjelent előkelőségek végigjárták a higté­nikusan berendezett modern intemátussal egybeépített főiskolát. Johan államtitkár délben a Hungária Szállóban szűkkor3 ebéden vett részt. Délután közegészségügyi intézményeket látogatott meg, maid a főispánnál teán vett részt./MTI/ ö J W Sze/Sze/Wa Bydgoszoz, március 29, Bydgoszczban tífuszjárvány tört ki. A mai napig 65 súlyos beteget szállítottak be a városi kórházba, közülük tizenegyen meghaltak. A vajdaság által kiküldött hivatalos orvosi bizottság megtette a szükséges in­tézkedéseket és megállapította, hagy a betegség kórokozéit halszállitó vo­natok hurcolták be a városba./MTI/ W Sze/Sze/Wa Be c s, március 29,/NTl/ N Göbbels, birodalmi miniszter a bécsi lakosság örömujjon­gása közben kedden délután Bécsbe érkezett. Göbbels az asperni repülőtéren szállt ki a repülőgépből. Fogadására több állami, katonai és párt előkelőség jelent meg a repülotére.n. A repülőtérről a városba vezető utvonalat ünnepé­lyesen feldiszitették./MTI/ V „ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom