Napi Hírek, 1938. január/1

1938-01-10 [0409]

0 K/K § Az ország minden részéből bensőséges részvéttel osztoz­nak dr. Traeger Srnó miniszterelnökségi miniszteri osztályfőnök gyászában, akinek feleségét született kibédi és makkíalvi Sándor ff y Irént vízkereszt napján a soproni régi Szent Mihál y-t eme tőben lévő családi sirboltban helyezték örök nyugalomra, "fflbóz nagybányai Horthy Miklós kor­mányzó Uray István titkos tanácsos, kabinetirodai főnök utján nyilvá­nította részvétét. Vitéz József főheroeg, Albrecht főherceg, vitéz Jézsef Ferenc főherceg és Anna főhercegasszony résztét sürgönyt küldött. Darányi Kálmán miniszterelnök még külföldi tartózkodása helyéről küldötte el me­leg részvétét, A kormány tagjai: Röder Vilmos, Kánya Kálmán, Hóman Bálint, Faoinyi Tihamér, Lázár Andor, Bornemisza Géza és Széli József miniszterek sUrgönylle e kondoleáltak. A miniszterelnökség összes tisztviselői bároainázi Bárózy István titkos tanáosos, államtitkárral az élen szeretet­teljes megnyilatkozásokban biztosították kollegájukat őszinte együttérzé­sükről; hasonlóan az egyes minisztériumok és a különböző fővárosi és vidéki közszolgálati ágazatak vezető tisztviselői is. A rengeteg számban érkezett részvetek porában van: Darányi Kálmánná, özvegy Gömbös Gyuláné, id; "Gömbös Gyuláné, ^ztranyavszky Sándor % gróf Esterházy Móric, gróf Cziráky József, báró Perényi Zsigmond, Kapi Bela evangélikus püspök, Rabasz László refor­mátus püspök, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát, Steiner Miklós osornai prelátus^préiost, Werner Adolf zirci apát, Kováos Sándor evangélikus püs­? ök, báró fiadvánszky Albert, Keresztes-Fischer Fereno, Soitovszky Tibor, ahy László, Johan Béla. Ihaly Zsigmond, Jakabb Oszkár, Szász Lajos, Vargha Imre, Karafiáth Jenő, ozendy* Károly, Pesthy Pál, Patay György, Darányi Béla, Darányi Ferene, Darányi Gyula, Mikó Fereno, 3ber Antal. Ohorin Fereno, l&rkus Miksa. Zimmer Ferenc, Weiss Fülöp. Kálmán Henrik, Kdnyi Hugó, Bározy István. Hémethy Károly, Gévay-Wolff Lajos. Ostffy Lajos, HőgyeszyTál. Töpler Kálmán, Ostor József, Pinezich István, Sopronyi-. Thurner Mihály, ettük Gyürgy, Bókay János, Visnya Ernő, Borbóly-Maczky Emil, Drasehe-Lázár Alfréd, Veress Gábor, Spányikné Bornemisza Irén, báró Nagy Géza, báró Podmaniozky György, Horváth István, Sohwartz Elemér, Mesterhlzy Ernő, Ruppreeht Olivér, Báró Feilitzsoh Berihold, Vass Elek, Antal István, Antal Lajos, Petneházy Antal, ü zakvá,ry Emil, Kiss Lajos, Zsilinszky Gábor, Fleissig Sándor, Baross Gáy,or, ö zórtsey József, Imredy Kálmán, Kunder Antal, Simon Elemér, Balogh Elemér. Kozma Miklós, Wünscher Frigyes, báró Fejérv ár y Imre. Fejárváry László, Tőthfalussy Ödön, Bozőky Géza, Eokhart Fereno, Péter Jenő, Wekerle SÖndor, Lamotte Károlv, Dohnányi ErnS, báró Vay László, Lukács György, Bogyay Artúr, Algya Sándor, báró Vil­lani Laios. Guilleaume Árpád, Scherl Ervin. Huszár Károly. Kresz Géza, Eresz Karoly, Kolosváry Dezsőné, lóskay Gáborná, Dobner Elza, Somogyváry Gyula t Hlatky Endre, Szily Márton, báró Madárassy-Beck Gyula, Biró Pál, Heinnoh Antal, Schn«tz«r Gusztáv, Stein Emil, Reményi-Sohneller Lajos, stb. Megható módon nyilatkozott meg a- magyar gyorsírók Kegye­lete, akik százszárara keresték fel vigasztaló soraikkal kormánybiztosukat, A Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének kötelékébe tartozó összes egye­sületek szebbnél-szebb koszorúkat küldtek a ravatalra. A gyászban a kül­föld minden államának gyorsírói is résztvettek. A németbirodalmi sajtó­f yorsírók kamarája megbízásából Ifendrich Richárd elnök Berlinből küldött oszorut. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom