Napi Hírek, 1938. január/1

1938-01-02 [0409]

I Ku/Y S^lamanc a , január 2. Az évforduló a terueli harctéri helyzetben a nemzetiek ja­vára billentette a mérleget.- A nemzeti csapatok főhadiszállása már szil­veszter estéién hivatalosan közölte, hogy a nemzetiek elfoglalták Teruel városát. Pintek délután 5 órakor a terueli helyőrség a következő radió­jelentést adta le: "Győztes baj társeink itt vannak velünk Terűéiben, az egész városban leírhatatlan a lelkesedés." Az ellenséges tüzérség az utóbbi napokban Teruelt részben rommá lőtte. A nemzeti csapatok bevonu­lásuk után t ha la dékt alánul megkezdték a romok eltakarítását és a közleke­dés helyreállítását. A csapatokat nyomon követték a segélyosztagok és a rendfenntartó különítmények, amelyek nagymennyiségű élelmiszert hoztak a lakosság számára, A vasútvonal helyreállításán teljes erővel dolgosnak ás rövidesen helyreáll az összeköttetés Zaragozával. A szilveszter-napi terueli harcok során Fallos köztársasá­gi tr.bomok egész vezérkarával együtt a nemzetiek fogságába esett. Fi los a polgárháború kezdetén megesik főhadnagyi rangot viselt s ";zóta. lett tábornok. A-terueli győzelemről érkezett jelentés szerixit a nemzeti csapatok rendkivül heves küzdelem után Terűéitől délre áttörték a közo.rs^sági csapatok ostromló gyürájét és benyomultak Terűéibe, ahol helyreállították az összeköttetést a város védőivel. Varela tábornok cs-p-t-i p várostól délnyugatra nagy lendülettel törtek előre Teruel felé és súlyos veszteségeket okoztak *z ellenségnek. A nagy tám^áás háj­npllírs-dáskor indult meg három hadoszlop részvételével. Celadas északi részén ^nd* tábornok, Concud falu környékén Mujice tábornok, Gampillo­nál pedig Varela tábornok hadoszlop^ indult az előre megállapított terv szerint rohamra. A déli órákig a támadás aránylag lassan folyt le.mert a felhős égbolt és a sürü hóesés megakadályozta a repülőrajok tevékenyebb részvételéi. Délután 2 órakor hatalmas lendülettel szöktek előre a nem­zetiek támadó hadoszlopai, amelyek parancsot kaptak arra, hogy Teruel külső városrészeit bármily áron közelítsék meg. La Muelat, a reruelt-1 délnyugatra fekvő legfontosabb erődöt a délről támadó hadoszlop elkér seredett harcok után elfoglalta. A harc ezután már drámai gyorsasággal pergett le. Varela tábo-'iok azonnal több üteget küldött a köztársaságiaktól visszafoglalt erődbe s az ágyuk azonnal heves tüzet inditottak a köztársasági csapat­megerősítések ellen. Ugyanekkor a párhuzamosan támadó két hadoszlop is u^abb erőket vetett harcba s a közepén álló csapatok mintegy 4 kilométer melységben benyomták az ellenfél arcvonalát. Röviddel La Muela elfoglalása után Teruel védőinek el­szánt rohamcsapata meglepetésszerűen kitört az ostromlott városból, hogy kapcsol*tot létesitsen a felszabadító.csapatokkal. A támadás oly gyorsan jött, hogy a két nemzeti sereg egyesült, még mielőtt a köztársa­ságiak felocsúdhattak volna első m-glepetésükből. A nemzeti csasatok tehát megoldották feladatukat és Teruel déli a Ivarosában egyesültek az ostromlóit sereggel. A hagyszerü támadást csikorgó hidegben hajtották végre. A Teruel körül foly ó harcoknak több külföldi u;jságiró áldozatul r esett. A .iemzetiek oldalán figyelő küliöldi újságírók öt gép­kocsiból álló csoportját Gaude falu előtt, tíz kilométernyire Terűéi­től a köztársasági csapatok tüzérsége zárótűz alá vette. A külföldi új­ságírók közvetlen közelből figyelték a nemzeti csapatok előretörését. Öt kocsiban tizenegy újságíró haladt az utón, de a ' • •• köz társasági csapatok erős tüzelése miatt megtorpant a kocsisuk. /Folytatása következik/ 0 RSzAGOSLEVÉLTAR

Next

/
Oldalképek
Tartalom