Napi Hírek, 1937. december/2

1937-12-17 [0408]

0 ín § A földmivel ésügyi minisztérium vezetésével megbizott miniszterelnök az újjászervezett Országos Mezőgazdasági Szociálpoliti­kai Tanács elnökégé fiayer János titkos tanácsos, ny. földmivelésügyi minisztert, ügyvezető alelnökévé dr. Csergő Károlyt, Csongrád-vármegye alispánját, alelnökévé ifj. Mészáros István felsőházi tag. az Országos Mezőgazdasági kamarának az első csoport által választott tag ját, tagjai­vá az Országos Mezőgazdasági Kamara képviseletében vitéz Baskay Gyula gazdasági főtanácsos, uradalmi jószágfelügyelőt, gróf Dessewffy Aurél föl dbirtokost, Baranyai Imre kamarai tag, gazdasági cselédlet, Asztalos János kamarai tag, mezőgazdasági munkást és vitéz Drótos János gazda­sági munkást, a Duna-Tisza- közi Mezőgazdasági Kamra képviseletében Mo­csáry ^Dániel országgyűlési képviselő, 'földbirtokost, Bajusz Imre és Far­kas jános mezőgazdasági munkásokat, a Tisza jobbparti Mezőgazdasági Kama­ra képviseletében báró dr. Waldbott Frigyes földbirtokost, Luczenbacher Antal és SzaniszlŐ Bertalan mezőgazdasági munkásokat, a Tiszántúli Mező-" gazdasági Kamara képviseletében Eossonczy István országgyűlési képviselő, földbirtokost, Major András kamarai tag, földmunkást. Hamza János kamarai tag, mezőgazdasági munkást, a Felsődunantuli Mezőgazdasági Kamara képvise­leteben bejczi Németh Andor oki. mezőgazda, földbirtokost, Molnár Imre vincellért és Nóvák Lajos mezőgazdasági munkást, az Alsődunántuli Mező­gazdasági Kamara képviseletében dr. Meixner Smil gazdasági főtanácsos, földbirtokost, Gáspár Ferenc felsőházi tag, mezőgazdasági munkást és Po­lecsák János főldmuÉikást, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület képvi­seletében báró Kornfeld Móric felsőházi tag, földbirtokost, dr. Kégl Já­nos ny, főispán, földbirtokost és Rothmayer Imre gazdasági főtanácsos, főtitkárt, a Gazdasági Sgyesületek Országos Szövetsége képviseletében ifj. gróf Esterházy László földbirtokost. Rézner Tibold gazdasági főta­nácsos, jószágkormányzót és Fabricius Zndre gazdasági főtanácsos, helyet­tes igazgatót, a "Falu" Magyar Gazda- és Földmives-Szövetsé g képviseleté­ben Kaán Károly ny. államtitkárt, üoháti Pál mezőgazdasági munkást és Csomós János földmunkást, a Hasz nbérbeado* Földtulajdonosok Országos Sí^yesülete képviseletében gróf Esterházy Károly András földbirtokost és Hagyó Kovács Gyula gazdasági főtanácsos, jószágkormányzót, a Magyar Föld­bérlők Országos Szövetsége képviseletében Glaser Géza igazgatót és Mes­terházy Hirno gazdasági főtanácsos, nagybirtokos és nagybérlőt, a Magyal? Gazdatisztek Országos Egyesülete képviseletében Bayer János gazdasági főé' tanácsos, jószágigazgatót és Faber György egyesületi igazgatót, hivatal­ból pedig dr, Brnszt Sándor titkos tanácsos, ny. népjóléti' és munkaügyi minisztertj ér. Czettler Jenő titkos tanácsos, egyetemi nyilvános rendes tanárt, grof Somssich László titkos tanácsos, az Országos Magyar Gazda­sági 3 f yesUlet elnökét, dr. Schandl Károly ny. fÖldmivelésUgyi államtit-' kart, az Országos Központi Hitelszövetkezet alelnök-vezérigazgató ját, dr, Johan Béla belügyi államtitkárt. Lányi Márton ny. főispán, országgyűlési képviselőt, Gesztelyi-Nagy László gazdasági főtanácsos, a Duna-Tís zaközi Mezőgazdasági Kamara igazgatóját, dr. Máté Imre az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatóját, Láng Lénárd országgyűlési képviselőt, dr.. Matheovits Förenc egyetemi magántanár, kir. közjegyzőt, vitéz Mecsér András ny, hu­szarőrnagy, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnökét és Tóth Arisztid a Csongrád-Mármegy ei Gazdasági egyesület igazgatóját, három év tartanára kinevezte s egyben a Tanács titkári teendőinek ellátására dr, Szeibert János miniszteri segédtitkárt jelölte ki. /MTI/ , , ' ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom