Napi Hírek, 1937. november/1

1937-11-06 [0405]

S Tó/Wa Varsó, november 6./Magyar Távirati Iroda/ Az eucharisztikus kongresszus előkészítésével kapcsolatban Hóry András varsói magyar követ szombaton a varsói katolikus egyház, el­sősorban Kakowski Sándor biboros tiszteletére diszebédet adott, amelyen a biboroson kivül a varsói katolikus egyház legfőbb méltóságai: Gawlma József érsek, Szlagowszki érsek. Gall Szaniszlo érsek. Potoc;£ki Jfer;eno gróf és Varsó prelatusi kara jelent meg. A lengyel külügyminisztérium részéről ott volt Kobilanski Tádé a politikai osztály igazgatója. o- H tfő/íVa Kaposvár, november 6./Magyar Távirati Iroda/ A nagyatádi Szabó István emlékbizottság Somogyv ár megye kö­zönségének áldozatkészségéből siremléket állított nagyatádi Szabó István sírján az erdőcsokonyai temetőben. Az avató ünnepségen résztvesz Darányi Kálmán miniszterelnök. Bornemisza Géza kereskedelem-és iparügyi minisz­ter és Mikecz Ödön államtitkár is, akik már szombaton délután Kaposvár­ra érkeztek. A vármegyeházára, ahol este 7 óra tájban már egybegyűltek a megye és a város társadalmi előkelőségei, félnyolc óra után néhány perccel futott be Bornemisza Géza kereskedelem és iparügyi miniszter gépkocsi ia. Bornemisza miniszter Mikecz Ödön államtitkárral es iőbiás Kornél miniszteri titkár kíséretében érkezett. A vármegye közönsége ne­vében Stephaits Pál alispán üdvözölte meleg szavakkal. A miniszter üd­vözölte az egvb-igyűlt előkelőségeket: Mayer János volt földművelésügyi minisztert, dr. Rákdozy Imre miniszteri tanácsosa a miniszterelnökség sajtóosztálvának vezetőjét. Füleky Dezső tábornokj állomásparancsnokot, dr. Kaposvári György polgármestert, az országgyűlési képviselőket, Ba­logh Gábort, Bánó Ivánt. Bárczay Ferencet, Csicseri Rónay Istvánt, gróf íestetioh Domokost, Hertelendy Miklóst ás Patacsy Dénest. Darányi Kálmán miniszterelnök titkára Incze Péter kísérete­ben 6 óra előtt néhány perccel érkezett a vármegyeházára. lelkes éljen­zés se 1 fogadták az egybegyűltek, amikor kiszállt gépkocsijából. Stephaits Pál alispán igen meleg szavakkal üdvözölte a miniszterelnököt a varmegye közönsége neveben s arra kérte, hogy érezze magát Somogy vár megye trü­letén ugy, mint otthonában. Darányi Kálmán miniszterelnök köszönetet mondott a meleg fogadtatásért. Hangsúlyozta, hogy mint régi vármegyei ember ebben az or­szágban minden megyeházán ugy érzi magát, mint otthonában. Stephaits Pál alispán ezután bemutatta a miniszterelnöknek a vármegye és a város j& lenlévő előkelőségeit. Darányi Kálmán miniszterelnök este az urikaszmóban 100 terítékes vacsorán vett részt. $?/ oZ J . Ja! 19^ kiadásunk baja^ tudósításában, amely a főíspán beikta­tásáról szól. aZ első bekezdés végén,"a jelenvoltak névsorában e szavak he­lyébe, Páy Géza, Pest vármegye főjegyzője, e szavak Írandók,-Ne y Géza Pest vármegye alispánja. Ugyancsák e bekezdés vegén pedig bzi^nyei-Merse Pal ne­lyett J e n ő irandő'. •' Á . • A 32; kiadásunkban, amely a főispán tiszteletere rendezett disz­ebédről szól, a 4-ik sorban Szii.nyei- Merse Pál helyett szintén Jenő Íran­dó. /MTI/ CíUK7Ínf\V Imréret n I

Next

/
Oldalképek
Tartalom