Napi Hírek, 1937. május/1

1937-05-11 [0393]

0 Vi/Vi § P r o domo! i külügyminisztérium sajtóosztálya fölkéri r. t. Szorkosz­tősőgokat, hogy PZ alábbi közleménynél b. lapjukban helyűi rdni szivcs­kcdionok; X X X § A Society of the Hun b arian Quarterly meghivására május 14.-én, pénreken délután 5.45prakor a székesfőváros közgyűlési termében , ^ /Váci-utca 82/ Toynbee i.J, professzor előadást fog tartani "i békés revizio" cimen. Az előadáson grof Bethlen István elnököl. Toynbee Arnold Joseph professzor 1925. őta igazgatója az angol Királyi Külügyi Intézetnek /Rovsl Institute of the International íffairs/, amely szoros kapcsolatban áll a hivatalos angol külügyi szer­vekkel és elsősorban a Foreign Officeval. Toynbee maga is gyakorlati külpolitikus, mert a háborús évek alatt négy esztendőn keresztül szol­gálatot teljesített a külügyminisztérium politikai osztályán. Kiváló es széleslátókörü tapasztalatait fontos tárgyalásoknál állandóan fölhasz­nálták, igy tagja volt a Parisba küldött angol békedelegációnak is, A mai politikai irodalom lerkiválóbb alkotásai közé tartoznak szakta­nulmányai . Különösen sokat foglalkozott a Balkán-problémákkal ; a világ­háború utan pedig az újonnan kialakult nemzetközi helyzetet figyoltó. Erre vonatkozó híres tanulmánya a 'Világ képe a nagy náboru utan" /The world after the peace-conference 1925/, ' r A Study of Tiist ory" cimen ha­talmas, több kötetre tervezett munkát ir. amelynek eddig három kötete jelent meg. Ez a történetirók és a nemzetközi Kérdésekkel foglalkozók körében általánosan ismertté tette Toynbee nevét. Szerkesztője a T 'Survey of International i-.fíairs" cimü angol knlpoli ikai évkönyvnek, -amely a világesemények egyik legjobban megszerkesztett összefoglalása. lSSÖ^ben született, tehát ma 48-évos. Felesége l.iánya Gilbort Murraynsk, a hires oxfordi egyetemi tanárnak és népszövetségi vezér férfinak. A békés revizio kérdése Toynbee szerint állandó érdeklő­désének tárgya, mert a hivatott szakértő szemüvegén keresztül évtize­dek óta közvetlenül figyeli az európai helyzet alakulását különös to­kintettel scxxa a békeszerződésekre. Hasonló cimen tanulmányt is irt már az "International Affairs 1 1936 évi első számába. /MTI/ 0 Vi/Vi § Krúdy Gyula h-lálának negyedik évfordulója. Ma, május 12,-én négy éve van annak, hogy Krúdy Gyula, a nagy magyar iró meghalt. & gyászeset évforduló napján Krúdy Gyula barátai, nivei és tisztelői felkeresik a felejthetetlen iromi 1 vésznek e Kerepesi-uti temetőben levő sirjat. Találkozás dél-lőtt 11 órakor a temető nalottasházánál./MTI/ , ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 0 Ha/Ha/Vi Bécs. májUS 11. 'Kszekció Az iinyák Napján fhurn-Valsassina gróf államtanácsos szö­vetségi ifjúsági vezér a Stössing mellett levő roithofi DolIfuss-bir­ookon tolmácsolta Dollfuss volt szövetségi kancellár özvegye előtt az osztrák ifjúság szciencsokivánatait, majd "z osztrák ifjúság őszinto tisztelete és hálája j léül pompás virágcsokrot nyújtott át'Dollfuss kon­cellar^ özvegyének. I. csokrot osztrák lányok himnzto cimerrel diszitett nemzetiszinü szalag fogte át./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom