Napi Hírek, 1936. december/1

1936-12-01 [0383]

A Magyar Távirati Iroda ielenJi: ... . A 33 tagú országos bizottság december 3.-án, csütörtökön délefcőtl 10 órakor ülést tart. A bizottság ülésén a következő tárgyakkal foglalkozik: , 1.. A 33-as bizottság két elnökének, két >>elyé>ttes elnökének, két jegyzőjének és két előadójának megválasztása. 2. A minisztérium 4600/1936 M.E, számú rendelete a gabonaneműek tőzsdei határidoforg^alma tárgyában. 3. _/ j 4600/1936 k.E, számú rendelete a füszerpaprika-értékesités szabályozásáról. / A minisztérium/ , |, A minisztérium 5370/1936 M.E. számú rendelete a közúti'gép­jármüvek közúti célokra való megadóztatásáról szóló 1928 évi *r, VI, t.c. egyes rendelkezéseinek "módositása tárgyában. 5. A minisztérium 5540/1936 M.E. számú rendelete a burgonyának szeszfőzés céljaira fokozottabb mértékben való felhasználása tárgyában. 6.. A minisztérium 610C/1936. M.E. számú rendelete a külkereske­delmi hivatalnak a külügyminiszter hatásköre alá helyezése tárgyában. 7.. A minisztérium 64o„/1936 J&.B. számú rendelete a kereskedői mérleg valódiságának helyreállításáról és az ezzel kapcsolatos rendel­kezésekről szolo ~ 7000/1925 P.M. számú rendelet ujabB módosításáról. in AA ; ,8. A minisdáiium 6500/1936 M.E. számú rendelete a védettségnek a 10.000/1935 M.B. szamu rendelet le. szakasza esetében való meghosszabbí­tása tárgyában. 9.. A minisztérium 4750/1936 M.E. számú rendelete a szarvasmar­hák, borjuk, lovak, csikók, juhok és • bárányok tüzes vassal vagy mas módon való megjelölésének szabályozása tárgyában. 10* A minisztérium 48^0/1936 M.E. számú rendelete a Phönix eletbiztositó társaság belföldi fiókja ügyeinek rendezéséről kapcsolatos egyes rendelkezések tárgyában kibocsátott" 1936 évi ' 4040 M E számú rendelet kiegészítése és a biztosító magánvállalatokra vonatkozó egyes kérdések szabályzása tárgyában. , , , . .11.. ^ minisztériumnak 5400/1936. M.E. számú rendelete a szükség­lakások jogviszonyainak szabályozásáról szóló 4780/1932 M.E. számú rende­let módosításáról és kiegészítéséről. Pa o- Ha/Vi Paris, decembei 1. . . nollin jobboldali képviselő levelet intézett a miniszterelnök­höz és ebben utalással francia alattvalóknak a spanyol polgárháborúban való részvételére, annak az ' 1927. évi augusztusi törvénynek alkal­mazását követeli, amely szerint francia alattvalók, he íülíoldön ^adi szolgálatot teljesítenek, elveszítik áll ampolgárs águkat ./iái 1/ fi Os/Ln/Vi Paris, december l./Iagyar Távirati Iroda/ A Temps és a Liberté newyorki táviratot közöl amely szerint Franciaország es az Egyesült Államok között elvi megállapodás jött létre a hadiedósságok ügyébon. A terv szerint az Egyesült Államok és Francia­ország Anglia bevonásával meg fog állapodni az angol és a francia hadi­adósságok" csökkentésére nézve, Franciaország husz évi részletben torieszti le tartozását. A Temps értesülése szerint ebben a kérdésben az Egyesült Államok és Franciaország között már eszmecserék folynak, de Roosevelt és Hull külügy..iniszter csak december 15.-én tér vissza Washingtonba és távollétükben nem lehet szó mélyreható tárgyalásokról. A'ÍO/Y/VÍ 21cM0^> /

Next

/
Oldalképek
Tartalom