Napi Hírek, 1936. november/2

1936-11-16 [0382]

/Blum beszédének folytatása/ Blum miniszterelnök beszéde további során Jean Jaures békepoli­tikijával foglalkozott. Jaures volt az első, ' ., aki kimondotta azt, hogy a szocializmus egyet 3eient a bé­kével, ü tette a szocializmus alaptételévé azt, hogy a háborút, ha­csak lehet, el kell kerülni^ mert a háború a legfőbb rossz,amelyből jó semmiképpen sem fakadhat. A forradalmat nem a háborúban, hanem a békében kell megcsinálni. A proletariátus - folytatta beszédét Blum, minél nagyobb jólétet tua biztosi tani a maga számára, köte­les annál jobban kivenni részét az ország vezetésében és védelmé­ben is. Vezérelvünk tehát az legyen, hogy háborút . . csak ak­kor vívjunk, ha az ország védelméről van szó. A védelmi és a táma­dó háború között azonban nehéz különbséget tenni. Ez vezetett a döntőbíráskodás gondolatára, amelynek t el fogadása vagy elutasítása világosan megmutatja , hogy ti a támadó és ki a megtámadott. A támadó orshígban a proletariátus kötelessége az, hogy minden rendel­kezésére állo eszközzel eltávolitsa a kormányt. A haboru megél ŐT zésének ügyét szolgálja a. népszövetság. A mult év szomorú eseményei ut4n arra a meggyőződésre jutottunk azonban, hogy semmifele nemzet­közi határozat nem állhat meg mindaddig, amíg a nemzetek folytat­juk állandóan növekvő f egyverke zésüket. A döntőbíráskodást tenát leszerelésnek kell követnie, különben bármely ik/állam adott eset­ben befejezett tények elé állithatja a .világot. Talán fonákul hangzik leszerelésről beszélni ma, amikor fegyverkezési célokra állandóan ujabb és ujabb hiteleket szavaznak meg mindenfelé és amikor mi maaank is Kénytelenek vagyunk növelni katonai terhein­ket. De minél jobban fegyverkezik Európa, annál jobban ébren kell tartani a leszerelés gondolatát. Azok a kormányfok, akik igyekez­tek népükben felébreszteni a háború szükségszerűségének gondolatát, végül maguk is '• '.. » : » jónak látták a leszerelésről is megemlékezni. A világ egyetemes lekiism^re^e kívánja meg, hogy a leszerelés gondolatát ébren tartsuk. .. /hatalmas - Senkiben sem akarod "•• . csüggedést vagy szomorúságot kelteni a világ mai állapota miatt - mondotta cégezetűl Blum miniszterelnök. ?.?eg vagyok ugyanis győződve arról, hogv a népek együttes akaratával a bekét sikerül mogovni. Meg vagyok győződve arról, hogy Európa mai állapota nem tart örökké és hogy azok az erőfeszítések, amelyek néhány hét múlva Genfben ismét megkezdőd­nek, sikerre vezetnek, mert ez a dolgok rendje. Európának 9M ö*. egész világnak váfe szfcania kell a leszerelés és a haboru • » ­kHzöu i mu _ .

Next

/
Oldalképek
Tartalom