Napi Hírek, 1936. augusztus/1

1936-08-01 [0375]

Ankara, augusztus 1« A török képviselőház egyhangúlag megszavazta a Dardanella­egyezmény aláírását. /MTI/ tff Xu/Ku Moszkva, augusztus 1. A Szovjetunió központi végrehaj tóbizottsaga hozzájárult a tengerszorosok ügyében iíontreuxben létrejött egyezményhez./MTI/ ,ií Ku/Ku - - ­B o n d o n, augusztus 1. Londonban komolyan aggócmak a Querneseyből r fc-.-^ *A tegnap nyolc utassál és kétfőnyi legénységgel elindult vizirepülőgép sor­sáért. A viziiepülőaépnek mái éjíélelőtt meg kellett "wina érkeznie, de teljesen nyoma veszett* " fi környéken levő hajók minden­felé kutatják az eltűnt gépet./ Pl/ N'í Ku/iíi - - ­A n k a | a , . . augusztus 1. Mstü Aráez külügyminiszter a képviselőház ülésén a tenger­szóló-ok'ügj ében létrejött egyezmény megszavazása előtt nagy ff sze­det mondott, amelyben rámutatott az egyezmény 19.. cikke masoaik be­kezdésének ielentőségére, E bekezdés annyit jelent, hogy az egyezményt aláíró hatalmak teljes mértékben elismerik Törökország bekes szán­dékait. A külügyminiszter kö'zönetét fejezte ki a nagyhatalmaknak a Törökország jogos igényeivel szemben tanúsított megértésért. /MTI/ Éji Ku/Ti " r ­Paris , augusztus 1. /Havas/ : ' Blum miniszterelnök a Jaures emlékére rendezett_emlék­ünnepélyen beszédei mondott, amelyben kijelentette, hogy a szocialisták miniig hívek maiadnak Jaures eszméihez. Megújítjuk a:z§ :: $ fogadalmat - mondotta a miniszterflnök - hogy együtt küzdünk a békáért és a szabad­ságért. De megújítjuk azt a fogadalmunkat is, hogy sohase m szakadunk el a néptől, ha no B egyesült erővel küzdünk a proletariátus egységének megva­lósításáért, amely Jauresnek is eszménye volt. /WlJf I Kő/Dn — "ó y / A n fc a r s , augusztus 1. /Eavas/ tWde^'t k' török nemzetgyűlés Arasz K.i.iagymirjiszt3i . . hangsúlyozta, hogy TöröKország; lelkiismeretesen igyeksiíl . betartani fs^-rzodés rendelkezéseit., • • -Arasz külügyminiszter a Népszövetség reformjával is ' foglaltáéi ott. Kijelentette, hogy Tö rökország er ős Népszö­v-tségH kivan. *' f hangsúly ózta, hogy Anglia és Törökország, között t tel­jes m egyíté rtés á Földközi-tenger biztonsaga kérdésében, /ml./

Next

/
Oldalképek
Tartalom