Napi Hírek, 1936. július/1

1936-07-01 [0373]

P Í r i s , július 1* /Eavss/ Sza jna-megjében a frztrájkmozgalom mérsékelt emelkedése ész­lelhető, iz eddigi 38 vállalat helyett most már 47 vállalat munkásai sztrájkolnak. £ sztrájkolok száma az eddigi 6995-tel szemben 7800-ra emelkedett. Ezzel szemben az Sszaki-megyében,bizonyos csökkenés követke­zett be. Bouche da Rhone megyében a sztrájkolok száma ujabb csatla­kozások al elérte az »± ötezer nyolcszázat. Parisban ujabb egyezmények jöttek létre a sztrájkoló munkások es munkaadók között. Bordeauxban kollektiv megállapodást létesítettek az élelmezési ipar eladó- és adminisztratív alkalmazottai munkaadóikkal, iz egyezményben mintegy hatszáz vá-llalat van érdeke Ive. Rouenben végleges megegyezés jött létre a sztrá-jkoló villa­mosvasúti alkalmazottakkal. A roueni társasgépkocsik husznapi munka­beszüntetés után ma újból megkezdték a közlekedést. /MTI/ To/Vi & e nf, m július l./liavas/ Tepnap este Francia ország, Anglia és Belgium népszövetségi képviselői közös vaosorán vettek reszt. Blum, Delbos, Eden> Lord Stanhope, Van Zeeiand, ás Spaak éjfél tájbm kerültek vissza szállá­saidra es elzárkóztak mindennemű nyilatkozat elől. , A, Hayas-Ircda kiküldött tudósi tó} ugy tudja, hogy a megbe­szélések- 1 óként a legközelebbi locarnoi értekezlet módozatai közöl forogtak* Ezek a következek: 1. Az értekezleten csak a locarnoi egyezményhez hü maradt négy hatalom venne részt, tehát Franciaország, Jtaglia, Belgium és Olaszország. Olaszországot külön is felkérnék, hogy képviseltesse magát a megbeszéléseken. 2. Németországot később szintén bevonnák. Ugy hírlik, hogy az értekezletet július máso:'<ik felében Brüsszelben tartják meg* /MTI/ To/Vi fll ' ' 1 I F á r i s, július 1. A-Iavas/ A lapok általában azon a véleményen vannak, hogy a népszö­/ vétség tegnapi ülése nem igen járult hozzá az eddigi helyzet javulásához.­Az ott elnang, ott beszédek semmi ujafc nem mondtak. ^<$XJ-..'JLK.U^CIJJ^' Az Oeuvre diplomáciai munkatársa szerint az* ülés valamennyi megbízottnál valóban kínos benyomást keltet^. Egyesek kiielentetcék, hogy a népszövetség aligha tudja kiheverni - ájlkudarcot, . izok pedig, akik azt hitték, iiogy ü-enfben rencezni lehet a Habsburg-kérdést, nagyon csalódtak. A helyzet most már ugy áll. hogy csupán erő-szakkal lehet rendezni a nemzetközi ellentéteket. Általános volt.az a vélemény, hogy Blum és Edén minden erőfeszitése ellenére sem igen jöhet számba a jövőben G-enf másként, mint a diplomáciai értekezletek megtartási helye és mint valódi szövetségek kötésára szolgáLó politinai keret. Tulajaon­képen ez az, aminek megvalósítására a francia kormány jelenleg törek­szik és e törekvése.' teljesen inookolt. Ez az ucolsó ütőkártyája, /MTI/ Y To/Yi Madrid , . . július 1, /Savas/ Az egyik épülőfélben levő házban hét bombarobbanás törfént, #mely igen tekintélyes kárt okozott. Bgy másik épülés alatt álló házban is három bomba robbant. A merényleteket a spanyol anarohista szövetség­nek tulajdonítják. /MTI/ To/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom