Napi Hírek, 1936. április/2

1936-04-25 [0368]

Bábolna, április 25. /Magyar Távirati iroda/ Koscialkowski lengyel miniszterelnök magyarországi tartózkodásá­nak hármaiik napján, szombaton Darányi ^álmán földmivelésügyi miniszter társaságában gépkocsin kiráncult Bábolnára és Kisbérre az állami méne sfe megtekintésére, A lengyel miniszterelnököt elkísérték Raczynski gróf lengyel földmivelésügyi államtitkár, Marschall Ferenc földmivelésügyi államtitkár, bárcziházi Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár, Lepkcwski Szaniszló budapesti lengyel követ, Hory ánárás varsói ma­gyar kövcc, Görgey György tábornok, az állami méntelepek főparancsnoka, Sorassich László gróf felsőházi tag, az OMG32 elnöke, ilecsér ándrás országgyűlési képviselő, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke, Ljubenski gróf, a lengyel külügyminisztérium szertartásfőnöke, Lac^­kowski lengyel miniszterelnükségi sajtófőnök, Lipcsey-steinei Mihály lengyel, őrnagy, Andorka Rudolf dr. vezérkari ezredes, Teleki Grula gróf követségi titkár, Fabinyi Tibor és Szép ^ászló földmivelésügyi minisz­tériumi osztálytanácsosok, és Iváőy Sándor, a földmivelésügyi minisz­ter titkára. Dunaalmás közsé-jaél dia dal kapuval várták a lengyel miniszterel­nököt, akit nagyobb közönség élén vitéz Böszörményi Ödön főjegyző üd­vözölt. A lengyel miniszterelnök itt megtekintette a kénes fürdőt. A bábolnai állami ménesbirtok határán is diadalkaput állítottak fel s a diadalkaputól egészen a méneskari parancsnoki épületig tartó útvonalon leventék és iskolásgyermekek állottak s lengyel zászlóoská­val a kezükben üdvözölték a lengyel miniszterelnököt. A gazdaság veze­tősége az útvonal mentén aznegyik táblán kétszáz telivér siiámenthali üszőt és negyvene arab telivér alámenthali tehenet állitott fel, egy má­sik táblán negyven pár hidegvérű gazdasági lovat és & negyven xxdarbb négyes magyar ökör-fogatot dolgoztatott , azonkivül háromszáz darab gyöngytyúkot hajtatott ki bogár-irtásra. Koscialkowski lengyel miniszter­elnök nagy érdeklődéssel nézte a kihajtott tenyészállatokat s gépkocsi­ját megállítva közelről is megszemlélte azokat. Bábolnán a méneskari párancsnoksag len ,yel- es magyar zászlók­kal fellobogózott kapuja előtt a ménesparancsnokság részéről vitéz íettké-SzazdGner Tibor alezredes méneskari parancsnok, Balázs József földmivelésügyi miniszte_iumi tanácsos, az állami birtokok osztályá­nak főnöke és a bábolnai gazdaság részéről Kelemen Imre dr. jószág­igazgató , valamint a ménesbirtok teljes tisztikara fogadta a vendé­geket. A ménesparancsnokság udvarán a hadiárvák lovas zenekara a ven­dégek tiszteletére eljátszotta a lengyel himnuszt. A vendégek ezután megtekintették az istállókat, a lovardát, a ül s zsz e r s zámkamr át és kocsi­szint, majd felvezették előttük a legszebb arabs és lipicai méneket. Utána e levente-téren bemutatták nekik az uradalom telivér simmenthali tenyészetének egy. részét, az eladó fiatal bikákat, a tenyészkosokat, ±K tényészanyabirkákat és a fiatal mangalica kocákat. Végül arabs és lipicai ötös és négyes fogatokon a csiko-istállókhoz hajtattak és megtekintették az arabs és lipicai csikókat. Délben a kaszinó dísztermében ebéd volt, amelynek folyamán Darányi! Kálmán földmivelésügyi miniszter felköszöntötte koscialkowski lengyel miniszterelnököt, aki keresetlen szavakkal válaszolt. Délután Koscialkowski len...yel miniszterelnök és Darányi Kálmán fölémivelésüg i miniszter kíséretükkel gépkocsin Kisbérre hajtattak át, ahol Polniczky Lajos,alezredes ménesparancárok, a gazdaság részéről pedig Hill Béla igazgató és Batta Sándor főintéző fogadta okét. A ven­dégek először a Batthyány-pusztai telivér simmenthali tehenészet" be látogat fcak el, maj C megtekintették a ménest. Itt is felvezették a vendégek előtt a legszebb an^ol telivér- és félvér méneket. A ménesparanesnokság ezután uzsonnát - i adott a vendégek tiszteletére, akik utána gépkocsin visszatértek a fővárotoa. A len .yel miniszterelnök és kísérete hazatérőben felhajtatott még a Ján >shegyre és a vendéglő terraszá 61 gyönyörködött a szép ki­látásban , /MTI/ ^~ — í ******* i rw^lTÁD

Next

/
Oldalképek
Tartalom