Napi Hírek, 1936. április/2

1936-04-21 [0368]

A felsőház ás képviselőház háznagyi hivatalai értesitik az or­szággyűlés t. tagjait, hogy a lengy el mini $ te re in ök tiszteletére a magy* kir. Operaházban rendezett Hiszelőadásir április 24.-én tartják meg fél nyolo árai kezdettel. Az előadásra az országgyűlés tagjai számára belépőjegyek állanak renoelkezésre. A jegyeiket a felsőház, illetve akép­viselőház háznagyi hivatalában lehet igényelni. Yz elhalasz ott előadásra történt igénylések érvényben maradnak. /MTI/ D e s s z i é, április 21. /Stefani/ Az olasz főhadiszállást tegnap óta Deseziébo tették át és a hivatalos közegek már megkezdték munkájukat. Az áthelyezés repülőgépek segítségévol egy órán belül ment végbe. A PZállítást egy tizenkét re­pülőgépből álló raj végezte, Az áthelyezés minden baj nélkül si korosén m.nt .végbe. _ * '. . : . • .Badoglio tábornagy az új főhadiszállásra a négus gépkocsiján Uajtatott, anulyot nemrég zsákmányoltak. A bovonulő tábornagyot, akit Lessona gya ma tügyi állam­titkár is olkisort, a bennszülött lakosság nagy lelkesedéssel fogad­ta. /MTI/ Madrid, április : 1. /Stofani/ A kormány három millió pezetás segélyt adott a megtorló intéz­kedések által . • súlyos kárt szenvedett spanyol halászok megsegíté­sére, akik Olaszországban nagy piacot vesztettek el. /MTl/ X So/Bo L c n d o n, április 21. A yorki grófságban a Halifaxhoz közel fekvő Testvale helységben egy tehergépkocsi nekiment egy háznak. A szerencsétlenség következtében három ember azonnal meghalt, Kettő súlyosan megsebesült. A kivonuló tüzel­ték közül hárman a kiömlő gázok miatt megfulladtak. /MII/ P á r i s, április 21. /Havas/ 1916 . márciusában az állam adóbevétele 2.265 millió frank volt. Sbből a közvetlen adókra 179 milliój. a közvetett adókra pedig 2.086 esett. Sz az összeg,a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva jelentós javulást Jelent, /fel/ Gr e n f . április 21»/Német Távirati Iroda/ Vasconcellos, a tizennyolcas bizottság elnöke lev©let in­tézett a bizottság tagjaihoz, akikkel közli, hogy véleménye saerint a jelen pillanat nom a legalkalmasabb a bizottság összeülósére.Vasconcalos azt indítványozza, hogy a bizottságot a legközelebbi tanácsüléssel körül­helü 1 egyidejűleg hívjak össze, hacsak más nem ajánlana előbbi időpon­tot. Ugyanakkor közli Vasconcellps, hogy az Olaszországgal folyó kereskedelemről .kiadott legújabb adatok tanúsága suerint a megtorló rend­szabályok mind lobban éreztetik hatásukat. "* ' ­:- ' *

Next

/
Oldalképek
Tartalom