Napi Hírek, 1935. december/2

1935-12-16 [0360]

: v | Berlin, december 15./Magyar Távirati Iroda./ !N i kiklturszövetség szombaton a berlini magyar követ véd­nöksége alatt jótekonycélu^hangversenyt rendezett a Berlinben élő szűkölködő magyarok javára"a Beethoven-teremben, 4 hangversenyen több kiváló magyar művész szerepelt. Az est fénypontja Linz Márta 'kiváló magyar hegedűr/űvésznő fellenese volt, aki' Steiner" Adolf, majd Haucheisen zongorakiséretével kiváló magvat zeneszerzők igy Liszt Ferenc, Bartók Béla, Dohnányi Ernő és Kodály Zoltán müveit tolmácsolta. Hatalmas sikert aratott Kis Pál fiatal magyar zongora­miivész is, aki páratlan technikájával kápráztatta el a " hallgatóságot. A jelenlevők között volt Bobrik J^ntfkövetségi tanácsos,'a berlini magyar követség ügyvivője a követség hölgyéével és uraival, a berlini magyar, kolónia ' ' sok tagi a, a német , - i ~ főváros kulturális'es politikai életének sok kiválósága, igy többek között Vahlen, a birodalmi nevelésügyi minisztérium osztályvezetője. M o s z k v a , december 15. A leningrádi katonai törvényszék kémkedés miatt halálra ítélte Vénsovski szovjet állaoiDolgárt. Vonsovski, aki a forradalom előtt a monar­chista diákok szervezetéhez tartozott, állítólag kapcsolatban állttt egy Leningrádban székelő külföldi konzullal^akinek a honvédelemre vonatkozó iratokat szolgáltatott ki. /tol/ Y Té/Té A földmivelésügyi minisztérium növénytermelési hivatala az egységes minőségi termelés előbbrevitele érdekében a Dunántúlra közép-, soproni iiosz­szu- és kanizsai lapos-bab-; az Alföldre és az északi dcmbosviaékre pedig gyöngybab- és füribab-vetcmagot oszt ki három métermázsánál nagyobb tételek­fen részint készpénzfizetés, részint az ár hitelezése mellett. Ettől a kiosz­tástól függetlenül a hivatal egy-egy gazdaság részére kisebb mennyiségben négy-öt különféle fajtájú és féleségű babvetomagot fajtaösszehasonlito kí­sérletek beállítására is ad ki. Az akciót bővebben ismertető leirás a hiva­táltól közvetlenül szerezhető be. Jelentkezési határidő január 31 #-e./K.T.I./ o Vé/Vé Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is kioszt a foldmivelésügyi.mi­nisztérium növénytermelési hivatala néhány vaggon lenese-vetőmagot < öt-tiz mé­termázsás tételedben. Az igényléseket a jelentkezés sorrendjében bírálják el. Az igénybevétel készpénzfizetés vagy az ár kamatmentes hitelezése ellenében történhetik. Mind a két esetben a zsákkölcsöndijat és a vasúti fuvarköltsé­get támogatásképpen a földmivelésügyi minisztérium magára vállalja s igy azt a hivatal visszatéríti azoknak a gazdáknsk, akik kötelezettségüknek megfe- '' lelnek. Ettől a kiosztástól függetlenül fajtaösszehasonlitó kísérletek beálx litására is ad ki a hivatal egy-egy gazdaság részére fél-félholdra szükséges mennyiségben körülbelül három különböző féleségű vetőmagot.Bővebb ismertetés • közvetlenül a hivataltól szeraahető be. Jelentkezési határidő január 31.-e, /iű.T.1.; o Vé/Vé I a g y k a n i z s a,december 15, A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének első nagykanizsai szövő­tanfolyama Krátky István ar.polgármester feleségének vezetésével megnyílt. /M.T.I./ o Vé/Vé

Next

/
Oldalképek
Tartalom