Napi Hírek, 1935. november/1

1935-11-10 [0357]

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Hóman'Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter vasárnap délben 12 óra 40 perckor ' , a bécsi gyorsvonattal visszaérkezett hét napos lengyel országi" útjáról. Vele együtt hazaérke­zett Szily Kálmán kultuszán aratitkár, báró Villani Lajos követségi taná­csos, a külügyminisztérium kulturális osztályának főnöke és Terbocz Miklós c. miniszteri osztály tanácsos, a miniszter személy i titkára. A miniszter fogadására megjelölt a Keleti Pályaudvaron Tasnádir í T agy András államtitkár és lEassics Gyula báró h. államtitkár, ott volt Lepkowski Szaniszló budapesti lengve! követ a követség tagjaival, továbbá a kultuszminisztérium tisztiviseiő karának számos tagja,köztük Jalsoviczky Károly miniszteri osztályfőnök, az elnöki osztály vezetője, Jeszenszky Sándor miniszteri tanácsos, Kulcsár István min. oszt. tanácsos és még sokan a magyar kulturális élet előkelőségei közül. Hóman Bálint kultuszminisztert, midőn a vonatból leszállt, az egybegyűlt közönség meleg ünneplésben részesítette. A miniszter ezután néhány percig elbeszél­getett Lepkowski Szaniszló lengyel követtel lengyelországi benyo­másairól, majd felesége és fia társaságában lakasára hatatott. Ba Ba/Ba j Tokió, november 10. / A Rengo-iroda jelentése szerint abban az esetben, ~4b Japán nem kap teljes elégtételt a tegnap meggyilkolt japán tengerész ügyében, az engedményes területre küldő ttjaoán'katonai különítmény fenntart la magá­nak a teljes cselekvési szabadságot A különitmény egyiykvezető tisztié felkereste a sanghaji polgármestert ás közölte vele, nogy ha a : gyilkosság ügyében meginditott vizsgálat nem hozza meg a várt eredményt, a japán különítmény kénytelen lesz egyoldalú intézkedéseket . f * foganatosítani. Hankingból a japánok egy ágyúnaszádot Sanghajba vezényeli­tek. Osangkaisek tábornagy egyébként sajnálozásának adott kife­jezést a gyilkosság miatt. /MTI/ Y M/Bt v a r ti c , üovompor 10. /Lengyel Távirati Ai>da/ ' A minisztertanács teljhatalma alapján öt törvénytervezetet fo­gadott cl, amelyek első sorozatát alkotják a költségvetés egyensúlyának biztositását és az ország gazdasági talpraállitását nélzó intézkedéseknek. December elsőiétől 7-től 25 száz-'lékig terjedő fokozatos mértékben csök-" kon tik a' tisztviselői illetményeket. A tisztviselőkre nehezedő ujabb tor­hok"ogv részének ellensúlyozáséként viszont a rondólotok leszállítják az egy- es kétszobás lakások' bérét. /MTI/ -o- Ke/Ke Bécsből jelentik: Szent Lipót őrgróf halálának 800 évfordulója alkalmából Bécsben a tavasszal olyan nagyarányú ünnepségeket terveznek, amilyeneket Fcronc' József hatvanévas uralkodói jubileuma óta nem látott az osztrák főváros.* A Kahlonborgnek azon a pontján, ahol valamikor a Babonborgck vára állott, az ünnepségek fénypontjának szánt történelmi játékot adnak elő. Szent Lipót életéből vett jelenetekkel. A klo sterncuhurgi kolostorból, amelynek egyik alapitója Szent Lipót volt, pompázó történelmi ruhákba öltözött hatalmas menet hozza bc Bécsbe a Babcnbergck uralkodói jelvényét, a horcogi kalpagot,, amelyet a város főbb utvonalain körülhordoznak. A menetben a céhok és ren­dek nagy küldöttségekkel vonulnak fel és az ünnepi felvonulásba- nemcsak az osztrák főváros, de egész Alsó-Ausztria lakosságát bc akarják vonni, ugy-/ hogv a páratlanul nagyarányú ünnepség több százezer embert fog megmozgatni a

Next

/
Oldalképek
Tartalom