Napi Hírek, 1935. június/2

1935-06-16 [0349]

I , § P á r í s , június 16. /Havas/A londoni angol-német tengerészeti megegyezés, amely ellen a francia polgári sajtój.' szombaton , . •,..,'•,„ JPÜ B í A ?0 &r4í*, vasárnap a szocialista Poüulaire nasabjaiiLis elitelo bírálattal találkozik. A megegyezés kockáztatta - írja a/opulaire - hogy minden•eshetősége felborul egy általános le­szerelési egyezmény megkötésének. A lap hangoztatja, hogy a különböző fegyvernemek leszerelése elválaszthatatlan ogvségőt alkot és a tengeré­s ?fíi>erdésokot nem l 3 hot a szárazföldi vagy a légi haderő kérdésöitől eliculonitvo tárgyalni. • n «x A *otit Párisién kiemel i, hogy Olaszország súlyt vet arra, üogy mielőtt megadja a válaszát hondonnak a tengerészeti tervek tárgyá­ban, előbb enntkozesba bocsátkozzék Franciaországgal. Olaszország ­írja a: lap - hü marad a francia-oiasz jegyzőkönyvek szelleméhez. i«LU i•<? A J 0 ur a .jovűtkozőkot irja: Azt kívánjuk, hogy araikor Mglia elfogadja a nemet tervekot, ne kövesse ezt sajnálatos vitatkozás líőmaes Pária kozott a paritás kérdésében. Ebben e tekintetben ip*en meg­nyugtató es örvendetes az a hir, hogy Róma és Paris csupán egymás vé- ' /MTlF kolcson °s és barátságos megkérdezése után válaszol Londonnak. L • + i § ? á J, 1 n » J uniu ? 16. /Havas/ A Petit Párisién római tu­dósítójának jelentése szerint olasz politikai kBrökbon arra számítanak, hogy íjcnciaország lo&kózelebb átnyújtAa válaszát a dunai értekezlet tárgyában. Ez a válasz 7 ugy vélik - ujabb lépést jelenthet előre az ér­tekezlet megválóéitisa irányában. A lap ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy Olaszország és Franciaország nem csupán a tengeri " fegyverkezés ker­etesében, nanem a kozépeurópai problémák tekintetében^igyekszik összhangza­tosan^eljarni, ami arra mutat, hogy Mussolini és Laval megállapodása tél­les mertekben érvényben marad ds azt minőkét fél híven alkalmazza./MTl/ T e/I — Y § L o n d o n , június 16./Havas/ Yíelwyn Garden állomás köze-ében - Londontól mintegy 20 mérföldre - kevéssel éjfél,után egy személyvonat belefutott egy vegyesvonatba, amely a nyiltg&lyán veszte­gelt, íz összeütközés olyanheyes volt, hogy a vegyes-vonat két utolsó gocsiia pozdorjává-zúzódott, mig a személyvonat első kocsija részben szintln elpuszíult. A zeméiyyonat mozdonya-ráfutott a vegyesvonat . utolsó kocsijának roncsaira. A törmelékek alol "'^"JgísMí*' A halottak között van két asszony és két csecsemő, .k sebesültek szama 60. Több sebesültnek az állapota igen súlyos, /..•.ii/ Té/l " -;­I § N i V o 1 y , június 16. /Havas/ Az ''Argentína" gőzös 123 szahnukkással Ieletafriíáoa J indult. Htrakelt a "tol " gozos is, amely nehéz hadianyagot visz Keletafrikába. /iíll/ Té/I — \ I § 0 m a h a /Nebraska/ június 16. /Havas/ A közúti vasutak alkalmazottainak két flőnap óta taríó sztrájkja súlyos zavargásokra ve­zetett: A szorongatott helyzetben levő rendőrök kénytelent voluak rá­lőni t rtüntSt?B§trájkoló3éa. Egy ember ^ft^^tt^j^^k a7-4ma 50' néhánv sebesült élet-halál kozott lebeg. - t A nebrasitai Kör­Stozd éétroSapotot hirdetett ki Ohama városfan . és csendőröket küldött ki az ottani rendőrök tamogatasara./Mri/ Té/I w & P A r i <3 iuni s lói /Havas/ A Notrc Damc székesegyház J §r a r í S , juni^.b xu. /,..'•, b pontos fclelcve­olött szombaton este passió-játékot mutattat *H<*W fiSonogyozor omber továbbá a diplomáciai Kar ^ODD » fc 6J«J^ • ORSZÁGOSLEVÉLTÁR Wfcf ... ... t K v/ckció

Next

/
Oldalképek
Tartalom