Napi Hírek, 1935. május/2

1935-05-27 [0347]

. ^ I , § V a r s ó , májas 27. /Magyar Távirati Iroda/ Hétfőn dé­lelőtt a varsói o Zen t Jácint templomban gyászistentisztelet volt a világháborúban elesett magyar hősök emlékére. A szentmisét Trzetiak Szaniszlo prelátus mondotta, aki mise utan lelkes beszédben emlékezett meg a magyar katonák hősiességéről és dicsérte azt, hogv a magyarok oly kegyeletesen őrzik elesett hőseik emlékét. A gyászistentiszteleten je­len volt Hory^András magyar követ a követség tagjaival, továbbá Ketsrzynszki azaniszlo volt követ, a lengyel-magyar egyesület alelnöke és a magyar kolónia tagjai. Ma/Ma -" - - ­§ Fényes külsőségek között avatta fel ma délelőtt a szuverén máltai lovagrend tiszteletbeli tagjait, boronkai Boronkay •Jenőt es kisterpesti Markovits Lászlót, József királyi herceg- nagy­keresztes bailli, a magyar tagozat elnökei Az Ünnepélyéé szentmiset nagy papi segédlettel uzdóczi Zadravetz István püspök mondotta, aki nagy­hatású szentbeszédet is mondott. Az avatás utan József királyi herceg tábornagy várbeli palotájában gyűltek egybe a lovagok. A megtartott közgyűlései elfogadtak a következő ev telére előkészített nyomorenyhitő mozgalomról szóló"' indítványokat, majd megvalsztottak a magyar tagozat tisztikarát, amily a következőképen alakul: Elnök: József királyi herceg tábornagy: alelról^ Fulop Józsias herceg es gróf ^ndrassy Géza; ügyvezető igazgató: , < ö í' . r * N ? mÉ ? s Antal püspök; titkár: Zsarnóczay János; kincs­tárnok: Noszlopy Al&aár; a tanács tagjai: vitéz József *erenc királyi herceg, gróf Csaky.István, Jaross Vitmos Móric, gróf roíigracz tfenő, Hodossy Sándor, gróf Karatsonyi Imre, Széli József, Noszlopy Kálmán és vit&z Simon Efemer. /MTI/ *v * Ma/Ma - - ­I § f á r i s, május 27. /Havas/ A kormány az eredeti tervekkel szemben a képviselőház és a szenátus holmapi megnyitó ülésén nem tesz nyi­latkozatot, lindessze annyi történik, hogy Germán-Martin pénzügyminiszter benyújtja a .pénzügyi és gazdasági teljhatalomról szóló törvény-java slatot, majd pedig ismerteti az ország pénzügyi helyzetét. A kormány a javaslat azonnali megvitatását fogja kérni. A törtenyjavas latot ezután rögtön,a pénz­ügyi bizottság elé utaljak. A képviselőházi vita előrelátratólEig június 3.-án indul meg. Remélik, hogy addigra Piand^in miniszterelnök is teljesen felépül és résztvehet a vitában.- /MTI/ B?/Ro o § P á p a, május 27. A pápai ref. főiskola kegyeletes ünnepélyt rendezett a világháború elején, a galíciai harcterén hosi halalt halt tanára dr. Bodola Gyula emlékezetére, kz ünnepségen megjelent ieggyasszay Vinco püspök, továbbá a hivatalok és hatóságok vezetői, *z emlekbe­szédet dr. Tóth Endre tnsoK7igazgató tartotta, majd lelepleztek a volt kiváló professzornak Bodolay ipariskolai igazgató által festett arcképét. /MTI/ 2z&* K/K o § P á p a, május 27. Á pápai irgalmasrend a régi idő óta fennálló kórházat teljesen korszerűen átépítteti. A munkálatok m$r nagyreszt befejezéshez közelednek ős költségük maghaladja a százezer pengőt. Az átépítés ós felszerelés után a papai közkorhaz a vidék egyik legelső ilynemű incézménye lesz. /MTI/ K/K ORsyÁr.ns; 11<VKÍ TÁU

Next

/
Oldalképek
Tartalom