Napi Hírek, 1935. január/1

1935-01-01 [0338]

. • . § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Budapesten székelő dip­lomáciai kar tagjai újév napján déli 12 oraktr a szokásos fényes külsőségek között testületileg jelentek meg a kormányzó előtt, hogy államfőik és sa­ját szerencsekivánataikat.kifejezésre jutassák, . „ , , 4 diplomáciai kar nevében Angelo Rótta aposttli nuncius a következő beszéddel üdvözölte a kormányzót: Főméltósága fcormanyzo I&r! Az uj év kedvező alkalmul szolgái arra, hogy Főmáltóságod előtt tolmácsoljam azokat a meleg jókívánságokat, aaelyeset a diplomáciai kar tagjai az általuk képviselt országok uralkodóinak és államiéinak nevében, valamint a saját részükről is Magyarország jólétéért és virágzá­sáért kifejezésre juttEtnak. Ha visszapillantunk az elmúlt esztendőre, oz sajnos, r.em idéz fél örömteljes emlékeket emlékezetünkben* Fájdalom, Európa elég szomorú eseménye­ket jegyzett fel történelmének multévi lapjára. rhogy # Adja Isten, hogy a politikai szenvedélyek, amelyek an; yi baj és gond okozói, elcsendesedjenek, és/: ' 'Mihamarabb sikerüljön, ha nem is Lehetséges azokat teljesen ás azonnal megszüntetni, legalább tompítani az okokat, amelyek felizgatják a lelkeket és igy Európát, sőt az egész világot is, az egyenetlenség és harc szinterévé változtatják át* Ezért kivánjuk, hogy az uj esztendő, noha még fellegek homályo­sítják el a látóhatárt, meghozza az i^azi béke boldog pirkadásat és az annyir? , hányatott "jurópa gazdasági újjáalakulását. f Ilymodon a nemes magyar nemzet is egyrészt továbbra is megőriz­heti azt a rendet ás nyugalmat• amelyet itt mindannyian megáll apitunk, más­részt edig módjában lesz, Főmeltaságod és kormányának bölcs és erős 7ezetáse mellett, elérni a boldogság és jólét affe fokát, amelyet mi mindannyian tel­jes szivből kívánunk neki* Magyarország röviddel ezelőtt ünnepélyes tanújelét adta annak a mélyen átérzett" tisz teletnek, halának és hódolatnak, amellyel Főméi tóságod iránt viseltetik és kifejezésre juttatta legjobb kívánságait. A diplomáciai testület tagi ti boldogok voltak, hogy ezen a fenkölt ünneplésen résztvehettek, és épen ezért ugyanakkor, amidón jókivánatainkat Magyarország irányában han­goztatjuk, egvben kérjük, engedie meg Főméltóságod, nogy, ma megismételjük üszinte szívből eredő szerencseKivánatainkat saját személyére nézve íe^frdtíi'-fór 0 ., . § P á r i s , január i. /'Magyar Távirati Iroda/ De Vienne a lemps-bax irt cikkében foglalkozik a francia-olasz közeledéssel. Figyel­mez »ei arra, hogy a most küszöbön álló mefegyesés nem nyugvópontot, hanem ellenkezőleg csak első állomást jelent a két ország egvüitmüKÖdé s é nek ut­ján. Tévedés volna azt hinni, hogy ennek az első állomásnak az elérése után Franciaország és Olaszország most már kézenfogva s ibolyákkal behin­tett pázsiton haladhat tovább. Sok akadályt kell meg leküzdeni s lankadat­lan anerattai kell a két ország politikáját közös célok felé iránvitai ú De Vienne utal arra, hogy Olaszország a háború ota Közép­európában saját egyéni politikáját folytatja, ass ly n változott politikai helyzetből folyó célkitűzések szolgálatában áll. Olaszorezá g Londonban meghiúsította a Taraicu-f le dunai tervetm a stresau értekezletet igyeke­zett saját szempontjainak érvényre juttatására, felhasználni, a római egyez­ményekben r)cdi;r~megszilárdította s valóban értékessé twt'to. c Rómán, Be­csen és Bua postán áthaladó gazersági háromszö ;,,t. Francia ország ezzel szemben nem volt képes ismét felállítani azt az igazi középeurópai három­szöget, aael^nek csúcspontjait Bécs, Prága és Budapest alkotja." Parisnak is, Rómának is megvan a maga politikai rendsze-' re. Egyikük sem ejtheti el saját rendszerének egyetlen elemét sem anélkül, hogy ezáltal másodrendi színvonalra nc sülyedno-; * roméljük, hogy minakét állam megértőtto az összefogás szükségét ' ­jk.,4 s omellott belátták, hogy a gaz "asági felvirágzás és a bé­ke közös céljait kell maguk elé tüzniökl Az olso állomás elérése után majd tovább indulhatunk, az összes útitársak fenntartásával s tekintet nélkül' arra, hogy mi van az utipoagyászokban és hogy m:' lycn az ut. De annyi bi­zonyos, hogy. a közös utoh kölcsönös cns:cámenyj:rc, felelőmre s cgyotTgr­tés^e van szükség, - '.'< • " ' ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom