Napi Hírek, 1934. december/1

1934-12-09 [0336]

§ P é c s, december 9.'A Ma yar Nemzeti Szövetség Pécs-Baranya Köre Visnya Ernő kincstári főtanácsos, felsőházi tag elnöklésével ma delel őtt a városháa üléstermében tartotta évi rendes közgyűlését, amelyén ünnepélyesen tilta kcztak a határmh\e/ti védtelen magyarság üldöztetése miatt. A pécsi polgári dalárda Magyar Jíszekegye után elsőnek Krisztics Sándor egyetemi tanár, ügyvezető elnök emelkedett bőszedben emlékezett meg Magyarország kormányzójának tizonötéves nemzetmentő munkásságáról. A tiszti­kar évi jelentésének előterjesztése után Somogyváry József dr. köri ügyész a mcgjolontok .zugó helyeslése között fejezte ki tiltakozását a védtelen magyarság üldözése miatt. Ezután Székely György dr. főtitkár indítványára a közgyűlés kimondótta^ hogy Péc ;.tt országzászlót állit fol. Vitéz Széky Elemér felszólalása utan dr. Zala Béla titkár határozati javaslatát fogadták ol, amely kimondja, hogy a^hazafias egyesü j etekkö.zös arcvonalat alaki tanai:. A Közgyűlés a Himn sz hangjaival ért végot. /í r TI/. Mo/Kö/Sza Jugoszláv fonásból olyan híreket torjosztóitok, hogy a magyar-jugoszláv határ mentén társzekerekre szeielt magyar ráaió-leadófc . . \ állomásosnak a határmenti városok közelében es azok beszédeket adnak le, amelyekben felhivják az odaát élő kisebbségi magyarokat, hogy egye­süljenek a magyar gondolat megvédésére. • -• r A magyar rádió vezetősége megállapítja, hogy ez a hir légből kapott koholmány. Álmagyar rádió egymillió dinárt ajánl fel annak, aki bebi­zonyítja, hogy egyetlen ilyen mozgó rádióállomás is működik vagy működött­volna, vagy azt, hogy ilyen felhivások magyar részről elhangzottak. /MTI/• Kö/Sza § Varsó, december 9. /Magyar Távirati Iroda/, A Lublinban most megalakult Lengj el-Magyar Barátság Egyesülete szép kiállítást rendezett, amelyan bemutattál: a magyar népművészet alkotásait, a Ma­gyaországra vonatkozó számösszehasonlitásokat képekben, a magyar városok fényképeit és <i az < ujabb magyarországi irodalmat. A kiállítást Mátuska Péter varsói magyar követ nyitotta meg, akit érkezésekor a kiállítás kapujánál ünnepélyesen fogadtak. A megnyi­tás után az Egyesület elnöke,íienczkiewicz Szaniszlo köszönte meg Matuska követnek, hogy jelenlétével emelte az ünnepély fényét. . A varos lakossága igen nagy érdajclődést mutat a kiállítás iránt Délután Divóky Adorján egyetemi magántanár tartott fololiea­sást a magyar-lengyel történelmi kapcsolatokról. Előadásában rámutatott arra, hogy még igen sokat kell dolgozni a magyar-lengyel kulturális kap­csolacok fejlesztése terén. Az előadáson többszázfőnyi közönség volt jelen és igen .nagy érdeklődéssel hallgatta a két nemzet eddigi kapcso­latairól szóló történelmi áttekintést. • Sza/Szae rr § . P á r i B. december 9. /Havas/, iíerriot államminisztor még mindig nom kelhetett fol-betegágyából, de állapota már javul. Láza ( Ágon alacsony. /MTI/. fcza/Sza rr _ % Paris, december 9. /Havas/, Paul Bourget, a hires fran­cia iro állapotában javulás állott be és az éjszakát igen nyugodtan töltötte. Állapota / kielégítő-és azt hiszik, hogy nyolc nap múlva mar elhagyhatja a korházat. /MTI/. •-h teljesen Sza/Sza .7^8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom