Napi Hírek, 1934. december/1

1934-12-01 [0336]

A § P á r i s, december 1./Magyar Távirati Iroda/ A jobb­oldali lapok különösen megvannak elégedve tavainak Közéj)európát érintő kijelentéseivel. Perfcinax az Echo de Parisban ráveti magát a revízió­ellenes kijelentésekre és siet megállapítani ; _ hogy ebben a mondatban Laval (Világosan leszögezte a francia-olasz közeledés alapfeltételét. I A Figaróban Wladimir D'Ormesson gróf foglalkozik Laval külügyminiszter tegnapi beszédével és megállapítja, hogy a beszédnek a revízióval foglalkozó része tökéletes és azt Romában, Belgrádban, Buka­restben, Prágában és Bécsben csak hálával fogadhatják. Sza/Vi A § Pá r i s, december l./tagyar Távirati Iroda/ Ribben­trop báró ma repülőgépen tér vissza Berlinbe. Tegnap Ribbentrop a francia frontharcosok vezetőivel léjett érintkezésbe. G-oy képviselő kíséretében felkereste Scapini vak képviselőt, a francia háborús lapok szövetségének elnökét, és hosszsan tárgyalt vele. Meglátogatta még Desbons volt kép­viselőd is,az egyik nagy hadviselt szövetség vezetőjet. Ribbentrop környezetében hangsúlyozzak, hogy utazása magánjellegű volt. Mindamellett a sajtóban hire jár, hogy Ribbentrop tegnap titokban meg "jelent a francia külügyminisztériumban is. Ea ez csakugyan megtörtént - irja az Excelsior, akkor Ribbent rop nagyon óva­tosan járt el, mert sikerült kikerülnie a legéberebb újságírói 4 figyelmét is. Flandin miniszterelnök tegnap délután fogadta Roland Köster párisi német nagykövetet. Sza/Vi A § P á r is, december 1./Magyar Távirati Iroda/ A kép­viselőház tegnapesti ülésén Laval külügyminiszter felszólalása után Franklin-Bouillon rendkívül heveshangu beszédben állást foglal fa francia-német közvetlen tárgyalások ellen. Tiltakozott az ellenes, hogy Franciaország engedményeket togyen. Minden lépés-mondotta - amelyet Franciaország hátrafelé tesz, a háborút ugyanannyival hozza közelebb. Valahányszor azonban előrenyomulunk, a háeoru ugyanannyival hátrátvb A német-francia kapcsolatokról szolvc Franklin Bouillon kijelentette, hogy a hitlerista Németországgal sohasem lehet megegyezni. Sem Mussolini, som Stalin nem alapította külpolitikáját Franciaország letiprására, amint azt Németország teszi. Franklin—BcuiIlon beszéde során heves jelenetek ját szodták ' le. A baloldalon és a szélső baloldalon tiltakoztak a beszéd hangja ellen. Montagnon ujszocialista képviselő szerint Frankiin-Bouillon túlságosan sok szenvedélyt visz ebbe a vitába. A Németországhoz való közeledés a képviselő szerint feltétlenül szükséges. Franklin-Bouillon erre azzal vásott vissza, hogy meg kellene tiltani a német vezetőkkel való szemé­lyes tárgyalást. Franklin-Bouillon ezután a német és francia hadvisel­tek között megindult tárgyalásokra tért át és nem habozott megállapítani, hogy Németországban már nincsenek hadviseltek; csupán csak hivatalnokok vannak. Saját védelmében kijelentette továbbá, hogy szavaival sohasem okozott nehézségeket a francia külpolitikának * |'ranid..in-Bouiilcn szavaira Goy képviselő válaszolt, aki pár nappal ezelőtt a hires Hitler-beszélgetést közzétette, G-cy igyeke­zett kimutatni, nogy a béke biztosításának egyetlen módszere a közvet­len tárgyalások megindítása. A kéthatalmi csoportok szembeállításának módszere semmi eredményre nem vezethet és Franciaországnak el kell fogadnia a kinyújtott baráti jobbot. Sza Aí ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom