Napi Hírek, 1934. november/2

1934-11-16 [0335]

A § P á r i s, november 16. /Magyar Távirati Iroda/ Laval külügyminiszter tegnap este ismételten fogadta Ghambrun gróf római francia nagykövetet és a francia-olasz tárgyalásokkal kapcsolatos rész­letkérdésedre nézve ujabb utasítással látta el. Chambrun gróf ffiég: ma, esetleg holnap utazik vissza Somába és a jövő hét eleién ismerteti Mussolini miniszterelnökkel és Suvich olasz külügyi államtitkárral a francia kormány álláspontját. Sza/Vi A § P á r i s, november 16./Magyar Távirati Iroda/ Az Intran­sigeant londoni tudósítása szerint Riboentrop, aki Londonból pihenés céljából Skóciába utazik, üdülése után Parisba és Rómába utazik. Ribbao­trop feladata az lesz, hogy Laval és Mussolini előtt kifejtse, hogy a német ujrafegyverkezésnek nincs támadó célja. Hitler csupán csak azt óhajtja, hoey Németországot a szükséges védelmi eszközökkel ellássa. Riboentrop hangsúlyozni fogja azt is, hogy Németországnak nincs szán­dékában felbontani a versailleá szerződés katonai záradékait. Sza/Vi A § P á r i s, november lô.Aâasjar Távirati Iroda/ A Francia Bank november 9.-én lezárt és tegnap közzétett mérlegében hivatalos je­lentés - szorint az aranykészlet 369 millió frankkal csökkent és . . 82,164.436.000 frankra jug. Az ércfedezex százalékszáma ennek ellőne re 80,44 száza­lékról 80.46 százalékra emelkedett. Ez az emelkedés annak tudható be, hogy a bank égve s terhei csökkentek. SzaVVi * A § P á r i s, november 16. ^Magyar Távir ti Iroda/, Az Echo de Parisban Portinax ugy véli, hogy a francia-olasz megegyezés utjáib még sok akadály torlaszolja el. Az afrikai kérdésnek is vannak nehézségei, de a fő akadály ne,, ittvan. Ha az o las z-ki s an tant közeledés kilátásai kedvezőek volnának, Franciaország hajlandó volna arra, hogy ne' ;. . " legyen kicsinyes az afrikai ' engedmények tárgyában, de Gömbös legutóbbi romai utazása arra vall hogy Mussolini a bécsi ese­mények ellenére sem tért el a revizionista politikától. Pertinax sze­rint ez a politika teljesen érthetetlen, mert Musstlini egyfelől azt óhajtja, hogy a békeszerződések területi záradékait Magyarország javára es Prága^ Belgrád és Bukarest rovására módosítsák, másfelől azonban a szerződésekben lefektetett észtrák függetlenség eltökélt ' ' védőjének nyilvánítsa magát, Ezek az ellentétek összeegyeztette t.lenek. Mindaddig, amíg Olaszország ezt a politikát folytatja, as olasz-francia közeledés non jöhet létre, mert Franciaország nem szakadhat el a kis­antanttol. Meg kell állapítanunk, hogy-Mussolini ma is várakozó állas­pontot foglal el és nem hajlandó a jugoszláv egységet vitán folulallc befejezett ténynek tekinteni. Mindebből semmi jot sem jósolhatunk epen ma, amikora népszövetségtől kérni fogják, hogy/. : .'. felelős­ségének kérdéséi tegye vizsgálat tárgyává. U ?r>fttoiuff*< Sza/Kö/Vi ¥ j

Next

/
Oldalképek
Tartalom