Napi Hírek, 1934. november/1

1934-11-01 [0334]

f Bukarest , november 1. Baltzi bcsszarábiai város egyik bankházába fölvont pisztollyal három álarcos férfi hatolt bo cs guzsbakttöttc a jelciiLavő négy barktisztvisolőt. L főpénztárban a rablók ner.i találtak elég pé.azt, mire az igazgatói szobába is benyomultak, az igazgatót is megkötözték egy tisztviselővel együtt cs ott is kifosz­tottak a pénztárt*. L zsákmány összesen mintegy félmillió leit tett ki. rr § Belgr?. J ., november 1« /.uvala/ Lz egész ma reggeli saj­tó hosszú hasábokat szentel az ankarai megbeszéléseknek és azoknak az együtt­érzés jegyében lefolyt tüntetéseknek, amelyeket a török függetlenségi ü"­nep . t & . valamint a négy miniszter első énntkezésoelépése alkalmából ünkarában rendeztek. L lapok részletesen beszámolnak a tegnapi fogadós tőről és szószerint közlik Rüzsc.i bdg ? Titulescu, Maximos és * u Purics beszc lének szövegét.Valamennyi lap kiemeli az ankarai értekezlet nagy fontosságát a jelen pilla­natban, amikor a nemzetközi helyzetet a iegutóbbi események erősen megza­varták* /MI/ | § A reformáció évfordulóját a magyar protestáns gyülekezetek ezevben bensőséges kegyelettel ünnepelték meg. Kiskőrösön a reggeli órákban a hivek ezrei és a tanulóifjúság tömegei Urvacsora-osztáson, majd ezt követőleg hálaadó isteni-tisztelete­ken vettek részt. Az evangélikus templomban Dedinszky Gyula igazgató­lelkész, a református templomban Nagy Ernő lelkész prédikált. Délután a két protestáns egyház hivei az evangélikus templomban nagyszabású vallá­sos ünnepélyt rendeztek, amelyen a lelkészek imája és alkalmi szavalatok utan a Mikus-féle hirneves evangélikus elemi iskolai gyermekkar szere­pelt énekszámokkal, Baohmann Frigyes ny. Máv. felügyelő, egyháztanácsos pedig a reformáció^gyakorlati eredményeiről tartott előadást. Nyiregyházán a református templomban ünnepi istenitisztelet volt, amelyen a honvédség és a polgári hivatalok református tagjai tél­ies számban megjelentek. A leánykaívineumban vallásos délutánt tartot­tak, amelyen dr. Illyés Endre, a debreceni református tanitóképzűintézet vallást«nára, tartott előadást. Nagykőrösön délelőtt tiz órakor az öregtemplomban református istenitisztelet volt, tizenegy órakor pedig a Fitoss-internátust avatták fel ünnepélyes keretek között. G-öde Lajos lelkész nagyhatású beszéde után Váczy Ferenc igazgató vette át az alapitványt. Délután az öreg temp­lomban vallásos est volt ? amelyen a lelkészek imáját és ünnepi beszé­dét szavalatok és művészi énekszámok egészitették ki. Cegléden az evangélikus templomban Wolf Lajos lelkész, a re­formátus templomban Czeglédy Sándor lelkész tartott a délelőtti ünnepi istenitisztelet alkalmával a világtörténelmi jelentőségű eseményt mél­tató emlékbeszédet. Resztvettek az istenitiszteleteken a hatóságok kép­viselői és a tanulóifjúság teljes számban. Este a református nőegylet rendezett a református gyülekezeti házban ünnepélyt, amelyen Czeglédy Sándor lelkész mondott emlékbeszédet. A műsoron művészi ének- és zene­számok is szerepeltek. /MTI/ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom