Napi Hírek, 1934. augusztus/1

1934-08-01 [0328]

B § L o n d o n. augusztus 1. /Magyar Távirati I oda/iz angol törvényhozás tegnap kezdte meg háromhavi szünetét* I Press issociation a mult ülésszakról szóló beszámolójában hangoztat ia, hogy a szükségintézkedések korszaka még nem |jart Je. A parlament ben az elmúlt ülésszak alatt hozott legtöbb törvényes intéz­kedésnek szükség jellege volt és nagyobbára a pillatnyi szükség és a körülmények kényszerítődreje diktálta azokat nem pedig előre kidolgozott politikai program.Éppen ezért a legtöbb ilyen törvényes intézkedésnek csak átmeneti jellege van. B Honion, augusztus 1. /Magyar Távirati Iroda/_Zucker Gerhardt német technikusnak m-'sodik rakétapósta- kisérlete ("sikerült., A kísérlet színhelye Harris szigete volt. Zucker a legutóbbi nehézsége­ken okulve., igen óvatosan járt el és mintegy ötven méter távolságból villamosáram segítségével gyújtotta meg rakétáját. A készülékből nagy láng és füst _ üsap/tt ki. a rakéta azonban nem repült fel. mert a robbanás ereje szétszakította. A rakétapóstában összegyűjtött levelek is megpörkölődtök és szétszóródtak. Zucker azzal magyarázza a balsikert, hogy Németországból nem kapta meg ?.zokat a robbantószereket, amelyekre szüksége lett volna, A rakétapósta számára színt leveleket a sikerte­len kísérlet miatt rendes postai uton továbbitják. A levelkkre ragasz­tott bélyegek iránt bélyeggyűjtő körökben i^n nagy az érdeklődés*A le veink között több olyan "van, amelyet ez angol királyhoz, a walesi herceghez, MacDonald miniszterelnökhöz, Báidwinhoz és az angol köz­éle.t több más élwcclőségeihez intéztek* To/Y A § P á r i s, augusztus l./Kagvar Távirati íroaa/ A francia saitó esr része kezd nyugtalankodni Csehországnak,és Jugoszláviának az osztrák kérdéssel széniben elfoglalt magatartása miatt. amely nat arozottan ellenezik a frtneia kormány fIlf ogásával. Sok. lap atiól tart hogy az a magatartás súlyos összeütközésekhez talál ma^a vezetni. A Libérté sze­rint «z osztrák ügyek miatt Közép- és Keleteuropa népei SJaszos félté­keny 1 'édesben állanak szemben egymással. A csehek es a szerbak hangozfat­ják ho"-y irkább az Anschlusst választ jak, semmint hogy az osztrák tug­getíenslg^t Olaszországiad je mag*, . Ben^-s - irja az Action Francaise - mar megmondotta elő­zői ep 1 , hogy inkább az Anschlusst kívánja, mint a Habsburg-tron visszaál­lítását, üst padi/ ugy látszik, hogy. az olaszok által me^Oclmeiett füstien Ausztria helyett szintén szívesebben latna az A^scniusst. kirúez Hitler malmára hajtja a vizet. Azzal egyre inkább tisztában vagyunk, hogy Gsahors-á>, amelyivAhárommillió némát alattvalója ***** , sohasem ío-g határozottan szembeszállni Férne tors zággal, de ha mar nem is simíthatunk Csehország segítségére az'osztrák függetlenség megvédj Imozcsében, leg­alább na aliion utíába Prága emiok a megvéd címezésnek, amely csak Olasz­ország r&én 4rhetö el. Elhitettük magunkkal, hogy Csehország Francia­ország bátrát ja. A barátság azonban az azonos akaratban all es iraocia­orszá? az osztrák állam fU^getlenségének fen-, tartásat akarja* A mi ter­mészetes barátaink tehát azok, akik hajlandók közremüköoni a független­ség fenntartásában. . , t , ... Jugoszlávia - irja az Humanite - ismetelten hangozf?tj«, hogy nem tűrné el"az olasz csapatoknak Kar in th iába v-ló bevonulását es egy ilyen kísérletre azonnali mozgúsitássil felelne. Jugoszlávia barátja ugyan Fr-enciaors' ág-vak, de viszont Franci*or§Zág ebben a kérdésben egyet­ért Olaszországgal, csakhogy Jugoszlávia a maga részéről Kar int .11 ara áhí­tozik. Ebből a "zavaros helyzetből kifolyólag Ausztriát es Közepeurópat minden eddiginél komolyabb háborús veszély fenyegeti. Sza/Vi - - ­iC •' ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom