Napi Hírek, 1934. július/2

1934-07-31 [0327]

0 § A velencei II, Nemzetközi Filmművészeti Kiállítás megnyi­tása, A Biennális név^n ismert kétévenkénti Nemzetközi Filmművészeti Kiállitás keretében nyilik meg augusztus 1.-én Velencében a II. Nemzet­közi Filmművészeti Kiállitás. Az első filmművészeti kiállitás 1932-ben volt ugyancsak Ve­lencében. Akkor tizennégy filmgyártó állam vett részt a kiállításon. A kiállítást rendező Nemzetközi Oktatófilm Intézet a végzett hatalmas propagandamunkán kivül az egyes nemzetek kormányát Nemzeti Bi­zottságok alakítására kérte fel, hogy a kiállitás élőkészitő munkálatait elvégezzék. Magyarországon a Nemzeti Bizottság vitéz leveldi Kozma Mikló* elnökletével alakult meg 1933 Őszén. A II, Nemzetközi Filmkiállitásra már ötvenhat nagy vállalat jelentette bo részvételét legkiválóbb alkotásaival. Ugyancsak a kiállítással egyidejűleg tartják meg Velencében a filmszinészeK, szcenáriumirók, rendezők ós zeneszerzők kongresszusát is, továbbá a filmművészeti újságírók ós kritikusok összejövetelét. A velen­cei Ciné Club pedig a világ kcskcoyfilmgyártó amatőrjeit hivta fel ki­állításra. Értékes dijakat tűztek ki a legjobb filmek jutalmazására. AZ olasz kormány két aranyserleget ajánlott fel és ezenfelül más kor­mányok és intézmények még számos érmet, oklevelet, serleget stb. tűztek ki. ÜZ augusztusi kiállításra felvonuló ötvenhat filmgyár már nemcsak a nagyállamok sorából kerül ki, de megjelennek a kis ál­lamok is, mint Lusztria, Spanyolország, Portugált a .Csehország, Mexikó, ^rgentinaj stb., sőt cr jelentették részvétcplükct a Távol­Kelet és Keleteurópa olyan nemzetei is, melyek eddig filmjeikkel európai piacon nnm sz^rpeltek. Igy a velencei kiállításon mutatkozik bo Japán, Szovjetorosz ország, Törökország, Angol India, stb* film­gyártása. A nagy európai és amerikai vállalatok közül kiválnak már előre az Unitod ürtiste w BcnA#nillr^ > ^>lli n i""J e i a Warner Bross "Napolcon 1 '-ja, a Paramount "Halál a szabadság alatt" című filmje, a London-film "Don Jüan magánélete", stb. Bemutató ra kerülnek kúltur- és tudományos-filmek, mo­dern gope k, találmányok is, A magyar Nemzeti Bizottság feladata nehéz volt, mert ám­bár sok külföldön is nagy sikert aratott filmművészünk van, ezek idegen produkciók részere dolgoztak. Igy őket csak egy képsorozatban tudja a Bizottság Velencében bemutatni. A magyar filmek közül a "Bákóczi-induló"-t küldi ki a Bi­zottság a kiállításra. Ezenfelül kiállitjaa magyar filmművészet fej­lődését ábrázoló képsorozatot /1895-től napjainkig/. Felvonulnak a magyar amatőr keskenyfilmgyártók is. A Hunnia filmgyár legjobb filmjeiből készült albumokkal, berendezéseit, stúdióit ismertető fényképekkel és a gyár fejlődé­sét bemutató gr a 4-i konokkal szeregei a kiállításon, mig a Magyar Film­iroda egy csak magyar eseményekből álló híradót állított össze a kiállita s ra / ugvancsak képekkel és grafikonokkal számol be a Filmiroda ZBL-7 fejlődéséről, nemzetközi hálózatáról, stb, "Résztvesz a kiállításon Pul vári Károly magyar mérnök utó­sinkrón találmánya is, ^z az eljárás a beszélő filmeket ülteti át utó­lag más nyelvre. A Magyar Filmirodában az utolsó éjszakákon lázas mun­ka íb lyt, hogy befejezzék a kiállitás előtt a Pulvari-gép teljesítő­képességét illuszífoáló filmek utósinkronizált jeleneteit. Pulvári tudni­illik a kiállításon néhány külföldi film magyarra átültetett jelenetét és két magyar film idegenre sinkronizált egy-egy felvonását mutatja be. Igy az Ida regényének első felvonását németül, a "Hyppolit a la­káj" második felvonása olaszul fogiák bemutatni. Az utóbbi film utosinkronizálásának munkáit most fejezték be a Magyar Filmiroda stú­diójában és e munkának különös érdekessége, hogy az olasz fordítást Widmar Antonio, az olasz követség sajtóattaséja, készítette, ak i a közelmúltban fejezte be az Ember tragédiájának olasz fordítás át, és hogy az egyes szer .plŐk magyar beszédét az olasz kolónia itt élő tagjainak olasz beszédéivel hely ott esi tc tték. /Folyt.köv./ L/T,

Next

/
Oldalképek
Tartalom