Napi Hírek, 1934. június/1

1934-06-01 [0324]

§ A nyugatmagyarországi felkelés során elesett hősök közül ketten Buda­pesten vannak eltemetve. Az egyik,Losonczy Antal egyetemi hallgató a Kerepe­si-ut melletti temetőben nyugszik, a másik, Yámossy* Tibor műegyetemi hallga­tó a farkasréti temetőben. A tornaszvilágbajnokságra Sopronból felránduló tornászok kegyeletes emlékünnepet rendeznek mind a két hősi halott sirjánál Holnap, szombaton délután három órakor a Kerepesi-ut melletti temetőbe Lo­sonczy Antal sírjához vonulnak ki és itt Sopronyi-Thurner Mihály dr.soproni polgármester beszéd kíséretében megkoszorúzza a sirhalmot. Innen a rendel­kezésre álló autóbuszokén a farkasréti temetőbe mennek át, ahol Vámosey Ti­bor sirjánál délután nó£y órakor hasonló keretek közt folyik le az ünnepség A Budapesten élő soproniakat ós mindazokat, akik Nyugatmagyarország iránt vonzalmat éreznek, felkérik, hogy megjelenésükkel tegyék minél ünnepélye­sebbé ezt az aktust./M.T.I./ Z/Té ' Oh ; § & e n f, május 31. /Magvar Távirat' Iroda/ Tahy László berni magyar követ a magyar"kormány :ievében~május 30.-án alá- ' ^rta azt az okiratot" amelyben Magyarország a hágai álandó nemzetközi birdsá^ alapszabályainak 36. szakasza 2. bekezdésének megfelelően HÍ 1934 augusztus 13.-tól számított ötévi időtartamra elismeri a há­gai ál andó nemzetközi bíróság illet ékessé vét. ?ó/Yi b " Ch § & e n f, május 31./ilagyar Távirati Iroda/ A magyar leszere­lési küldöttság tagjai az utóbbi időben több informatív jellegű tárgya­lást folytattak, igyxi legutóbb Tánczos G'bor főmegbizott Politisszal a T leszerelési értekezlet alelnökével folyta'.ott hosszabb megbeszélést. Ugyancsak hosszabb megbeszélést folytatott Barcza György vatikáni követ ma^odf őmegbizo bt iüdea angol főp. csátőrrel. . * B e 1 g r á d. május 31,/Avala/ k jugoszláv iparosok és keres­kedők mintegy husz tagból álló csoportja albániai tanulmányútra indult* hogy a t helyszínén vizsgálja meg az érdekelt albán tényezőkkel karöltve, " milyen lehetőségek kínálkoznak a két ország közötti gazdasági kap csőlátók szorosabbra vonására./MTI/ Ba/B^- • ! rr t § E e 1 g r á d,"május 31./Avala/ Sandra vBosszet volt kalkuttai polgármester, Gandi lelkes"hive, aki jelenleg európai körúton van, néhány napra . " Jugoszláviába érkezett./MTI/ Ba/Ba " -0- % Bukarest, maius 30/0rie.vt-iadio./A bukaresti községi val sztasok első eredményei azt mutat iák, hogy a liberális jelölt etet mindenütt megválasztották, két kerület kivételével,ahol a nemzeti pa­rasztpart tagjai a ss.. vázatok ötödrészét kapták. ~ liberális partnak 72, a aamzeti p.rssztparttick 8 m&zdix községi mai dátuma lesz .A szavazók gyér számban jelentek mag az urnánál.A-TT*7

Next

/
Oldalképek
Tartalom