Napi Hírek, 1934. május/2

1934-05-16 [0323]

/L/ ^London , máj'us 16. /Magyar Távirati Iroda./ -A Leonardo da Vinci, amelyen Bond kapitány és Sabelli hadnagy NewYorkból Róma felé repült, tegnap este az ir szabadállam területén, L5oy mellett /Clair me­gye/ a szabadmezőn kényszerleszállást végzett. A repülők harminckét óra és négy perc alatt tették meg az utat Amerikából Európába. Huszonhárom óra hosszat teljesen vaktában repültek a sűrű ködben. Koronként leszálltak, egészen közel a viz szinéhez, hogy megpróbáljanak érintkozésbe lépni egy-egy hajóval, mert nem tudtak tájé­kozódni. Agyik ilyen leszállás alkalmával a gép szárnya majdnem a vizet erte. A parttól körülbelül négyszáz mérföldnyire az egyik benzines8 el­dugult,^ de a repülők egyike kimászott az utasfülkéből^ kijavitotta a hibát ás igy a gépet sikerült az utolsó pillanatban a lezuhanástól meg­menteni . To/To -:­/L/ § L o D d o n , május 16. /Magyar Távirati Iroda ./A Daily Tele­grapb tengerészeti szakértője ugy tudja, hogy az egyesült államok kormá­nya a tengerészeti szakértők tanácsára azzal a tervvel foglalkozik, hogy kiüríti az összes messze keleti haditengerészeti állomásait és vissza­vonja ázsiai hajóraját, amely jelenleg a Fülöp szigeteken állomásozik. Ez a lépés azzal a tervvel függ össze, hogy a Fülöp szigetek­nek teljes függetlensége t a dnak. Az ázsiai hajóhadat mindig 'az ön­gyilkosok rajáénak nevezték, mert nem tudna erősebb ellenséges támadás­nak ellenállni. A Fülöp szigeteket Amerikában védhetetleneknek tartják, mert az ameri-.<ai szárazföldtől ma jdnem hétezer mérföldnyi távolságra vannak; ellenben nagyon közel feküsznek a fontosabb japán haditengeré­sze, ti kikötőkhöz. To/To /L/ § L o n d o n , május 16. /Magyar Távirati Iroda./ A News ChronicLa jelenti Bukarestből: Campolung romániai városkában, amelyet nemreg a nagy tűzvész majdnem teljesen elhamvasztott, ujabb tűzjelzés okozott óriási riadalmat, a város lakossága páni rémületben a szabadba menekült és ekkor meglepet­ve látta, hogy a riasztó jeleket maga ivároly király adtaié. -A király ugyanis személyesen akart meggyőződni, igazak-e azok a híresztelések, hogy a leeutóbbi sorozatos tüzesetek körül a tűzoltóságot mulasztás ter­ii.í ílzárí-személyesen próbálta ki a tűzjelző készülékeket. To/To -:­/L/ § L o n d o n , május 16. /Magyar Távirati Iroda./ Pertinax jelenti Genfből a Daily Telegraphnak: Azok a megbeszélések, amelyeket Barthou francia külügyminisz­ter Eden aneol főpecsétőrrel folytatott, látszólag nem vezettek eredmény­re. Csak az "a feltűnő, hogy - jóllehet angol oldalon nem tula jdonitanak semmiféle fontosságot annak, ami a két miniszter között ^történt - Barthou mégis kijelentette, hogy bizakodva itéli meg a leszerelési értekezlet kilátásait. Ennek a re jtélyne k a z lehn t a magyarázata, hogy Barthou re7 ménykedése szerint azok a megbeszélések, amelyek Paris, Moszkva és a kis­antant fővárosok között folynak a kölcsönös európai segitségi szerző­désről, kedvezően fognak haladni. To/To -:­flJ Honion, május 16. /Magyar Távirati Iroda./ A^Daily Mail római levelezője behatóan ismerteti az uj olasz-magyar-osztrák kereske­delmi egyezmény részleteit és kiemeli, hogy az egyezményt ujabb lépésnek tekintik, amelynek célja Ausztria és Magyarország függetlenségének bizto­sítása gazdasági helyzetük ja vitása révén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom