Napi Hírek, 1934. április/1

1934-04-02 [0320]

§ Á Mvgyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnoka a Szépművészeti és Műkereskedelmi r.t. Mária Valéria utcai 8.szám alatti kiáílitási termeiben rendkívüli aukció keretében RippjL -Rónai Jézsefnek az özvegy'tulajdonában levő 53 darab műalkotását mutatj.a be és bocsátja árverésre •/MTI/ ku/ku — ­• § B é c s április 1. A Páneurópai gazdasági értekezlet május 16.-ától május lö.áig ülésezik Béseben. Az osztrák szövetségi kormány az értekezlet céliaira a parlament több termét bocsátotta rendelkezésre./MTI/ ku/ku - — § G- o n f , április 1. ,á Nemzetek Szövetsége áprilisban sok­oldalú tevékenységet fejt ki, Április 10.-én összeül a leszerelési értekezlet elnöksége, amely meghallgat ja az értekezlet elnökének jelen­tését és kidolgozza az általános bizottság ülésezésének tárgysorozatát, A Bolívia és Faraguay közötti viszály ügyeben kiküldött bizottság tagjai április havában találkoznak Genfben, hegy előkészitség a népszövetségi tanács elő terjesztendő jelentést. Ugyancsak április második felében tartja Genfben tanácskozását a saarvidéki népszavazás ügyében kiküldött vegyesbizottság. A bizottság jelentését májusban tárgyalja a népszövet­ségi tanács. Április 10,-étol április 14.-eig ülésezik. Londonban a statisztikai szakértők bizottsága, amely foglalkozni feg a sztatisz­tikai munkálatok megkönnyítésével. . Igen fontos ás nagy érdeklődésre tarthat számot a gyermekvédelmi és Ifjúságvédelmi kérdésekben kiküldött bizottság tanácskozása.Jfiz a bizottság április 4.-étől 17.éig ülésezik Genfben, hegy részletesen letárgyalja a tárgykörébe tartozó összes kérdéseKet, nevezetesen a távo lk életi asszony- és gyermekkereskedelem leküzdésének proli lámáját. Április hó folyamán ülésezik Parisban a Szellemi Együttműködés szervezeteinek vég: ehatjtóbizottsága.mig a nem­zetközi oktatófilmügyi kongresszus április 19..én ül össze Rómában. Vn/lm — — #» § Vt%éz nagybányai Horthy Miklósné nyomorenyhit5 mozgalmára március 31.-ém a következő adományok érkeztek be: P-Márkus Emilia 50,F., Szinyei-Merse István 20 P, dr.".'altér Ernőné,Br.Laky Dezsőné,'Peres Irnc Berger Endre, Dr.Ferenc József , S.K.F.svéd gol yoscsapasy r. t. 10-10 P.,' Torok Katalin, dr. Révész Béla 5-5 P., dr-Bernáth Gyvía 3.-P., Tichmann Ferenc, Felsenfeld Rudolf 2-2 P., Hubert Lajos, Pápay Gyula,Herisch J.­Kálmán Viktor, Kállay Dezsőné, Földes Zsigmond l-l P.,Kardos Jenp 50 ihlé ,^ Természetbeni adomány : P.Márkus Emília 2 csomag ruhaneműt adott. Itu/'ku A „a , § S z ék esfehérvár, április l.A székesfehérvári csenmösegnek többhetes nyomoz^ás után sikerült elfogni a Szobcl Károly nyugalmazott katonai főtisztviselő lakása ellen elkövetett va. merő álarcos rablótámadás három tettesét Kervarics János és Paulovics Antal budapesti festősegédek és Kokics Pál érdi cipészsegéd személyében. A tettosek részletes beismerő vallomást tettek és bevallották, hogy előre megoeszűlt terv szerint álkulccsal hehatoltak Szobol villájába, ahol bzobolt és feleségát guzsbakötve 1300 pengő készpénzt ós értékes ékszere­ltet raboltak, mindhárom rabiét beszállították a székesfehérvári ügyész­ség'fognazába./MTI/ 3J ku/ku x-, , f „.§ E­a r a b á s . április 1. Vencsello községben Balázs martonné liatalasszony mészhez keverendő homokért ment a homokgödörbe, kunfca közben a homotódör bedőlt;/ ^ a lezuhanó földtömegek agyonnyomtak Balázsnőt ./MTI/ 6 ku/ku ORSZAGUS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom